X

Inleiding

Deze notitie is geschreven door het bestuur van Vereniging Schaarsbergen, ook wel de Dorpsraad.

Het is een voorstel aan de leden van de vereniging om een Dorpsbudget te introduceren.  Het Dorpsbudget is een instrument om praktisch invulling geven aan een van onze kerntaken: het ondersteunen van initiatieven die het welzijn van de bewoners van Schaarsbergen bevorderen. 

Dit voorstel is dus nog niet vastgesteld, het is een agendapunt op de Algemene Ledenvergadering. Hieronder leggen we u onze overwegingen voor en beschrijven we ‘Hoe het Dorpsbudget werkt’. 


Missie Vereniging Schaarsbergen

Het bevorderen van het welzijn van inwoners en de leefbaarheid in het dorp Schaarsbergen

Kerntaken

 •  signaleren en netwerkontwikkeling,
 •  stimuleren van ontmoeting, dialoog, voorlichting, recreatie en cultuur,
 •  aanmoedigen en ondersteunen van vrijwillige inzet van inwoners,
 • geformaliseerd platform bieden voor inbreng, dialoog, mening- en besluitvorming over onderwerpen die het samenleven in Schaarsbergen aangaan.

De Dorpsraad werkt hieraan door:

 • communicatie en informatievoorziening tussen overheden, instellingen, ondernemers, actieve bewonersgroepen en individuele inwoners te bevorderen,
 • activiteiten te stimuleren, organiseren, subsidiëren en begeleiden die de leefbaarheid van Schaarsbergen en het welbevinden van haar inwoners bevorderen,
 •  gelijkwaardige samenwerking aan te gaan met professionele organisaties en (in)formele groepen die in of ten behoeve van Schaarsbergen activiteiten (willen) ondernemen,
 •  kritisch in te spelen op plannen van overheden, instellingen en organisaties, ondernemers en bewoners(groepen) die het dorp/inwoners aangaan,
 •  probleemoplossend vermogen en zelfwerkzaamheid van inwoners te stimuleren en faciliteren.

Het Dorpsbudget als middel

Leden van de vereniging betalen ieder jaar een (vrijwillige) bijdrage. De Vereniging heeft niet als doel inkomsten te genereren, maar wel om bij te dragen aan een veilig en vitaal dorp waar het goed wonen is. Waar mensen zich bekommeren om elkaar en hun omgeving, én waar inwoners zich op uiteenlopende manieren inspannen om daaraan bij te dragen. 

Het lijkt ons passend om bewoners(groepen) met goede, gedurfde of creatieve ideeën en plannen voor activiteiten voor het dorp, de gelegenheid te bieden een bescheiden subsidie aan te vragen. Deze subsidie is te beschouwen als impuls of steun in de rug. Per jaar reserveert de dorpsraad een deel van haar middelen voor dit doel: het Dorpsbudget. Een subsidie uit het Dorpsbudget moet formeel worden aangevraagd, toegelicht in de dorpsraadvergadering en wordt door een onafhankelijke bewonerscommissie getoetst op voorwaarden en inhoudelijke richtlijnen.  De spelregels, voorwaarden en bij behorende formulieren zijn op de Dorpsraad website te vinden.

Richtlijnen aanvraag Dorpsbudget

Het dorpsbudget is bedoeld als impuls om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en uitproberen. Het is niet bedoeld om structurele of regelmatig terugkerende activiteiten te financieren. 

Welk type activiteiten komen in aanmerking voor een bijdrage?

 • De activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van Schaarsbergen, dus niet voor privé-activiteiten, 
 • De aanvraag draagt bij aan:
 • Ontmoeten van (mede)wijkbewoners,
 • Verbeteren en onderhouden van de openbare ruimte,
 • Duurzaamheid,
 • Maatschappelijke betrokkenheid, welzijn of onderlinge zorg.

Voorwaarden en aandachtspunten voor aanvragen Dorpsbudget

 •  Alle inwoners en vrijwilligersorganisaties in Schaarsbergen kunnen een aanvraag indienen,
 •  U vraagt subsidie aan voordat u de activiteit gaat uitvoeren. Achteraf is dat niet mogelijk,
 •  Aanvragen zijn max. 500 euro. Aanvragen voor een hoger bedrag vallen buiten de procedure van het Dorpsbudget. Bij vragen hierover neemt u contact op met de Dorpsraad.
 •  Dien uw aanvraag uiterlijk 3 weken voor de Dorpsraadvergadering in en gebruik hiervoor het Aanvraagformulier. Opsturen doet u digitaal naar info@dorpsraadschaarsbergen.nl
 • Bij elke aanvraag hoort een volledige begroting, met overzicht van alle inkomsten en uitgaven,
 • Het aanvraagformulier voor de activiteit en het formulier voor de begroting kunt u vanaf de Dorpsraadwebsite downloaden,
 • Aanvragers lichten hun aanvraag in de Dorpsraadvergadering toe. Het doel hiervan is dat aanwezigen vragen kunnen stellen en er bekeken kan worden of eventueel samenwerking mogelijk is met andere (lopende of nieuwe) activiteiten in het dorp,
 •  Aanvragen worden beoordeeld de (nog in te stellen) bewonerscommissie Dorpsbudget,
 •  Zorg voor duidelijke, tijdige communicatie en een brede aankondiging van activiteiten. Gebruik hiervoor de Dorpskrant en website, en evt. de Dorpsraad nieuwsbrief,
 • Na afloop doet de organisatie verslag in de vorm van een tekst met foto’s in de eerstvolgende editie van de dorpskrant en op de website, zodat alle inwoners kennis kunnen nemen van de activiteit. Ook stuurt u een financieel verslag naar de penningmeester van de Dorpsraad,
 • Het bestuur juicht het toe wanneer meerdere sponsors een activiteit mogelijk maken en deze niet enkel van het Dorpsbudget afhankelijk is. Dit wordt meegenomen in de besluitvorming,
 • Wanneer een activiteit met of voor meerdere wijken wordt georganiseerd, wordt er bijgedragen naar verhouding van deelnemers of wijkgrootte.

Uitsluitingen

 • Als niet is voldaan aan voorwaarden en de inhoudelijke eisen wordt de aanvraag afgekeurd,
 • Bijdragen mogen geen commerciële belangen dienen,
 • Bijdragen zijn niet voor buiten-dorpse activiteiten tenzij die ook voor Schaarsbergers zijn,
 • Aanvragen die een precedent scheppen, waar op lange termijn niet aan kan worden voldaan,
 • Straatfeestjes en/of -barbeques zonder bijzondere doelstellingen worden niet gesteund.

 

Tot slot

Beschreven punten dienen als richtlijnen beschouwd te worden en zijn niet bindend. Het bestuur en de openbare vergadering van Dorpsraad Schaarsbergen beoordelen de aanvraag en behouden het recht om de aanvraag naar eigen inzicht toe te kennen of af te wijzen.