X

Vergaderstukken


 Op deze plek staan alle vergaderstukken die door het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen gebruikt worden bij vergaderingen. Van agenda's tot  notulen en andere ingekomen stukken vanuit bijvoorbeeld de gemeente Arnhem.


 

 

 

 


Notulen van de tweede vergadering van de Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva's Bos op 27 juni 2017

geplaatst op vrijdag 10 november 2017 Notulen van de tweede vergadering van de Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva's Bos op 27 juni 2017 Notulen Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva’s Bos dinsdag 27 juni 2017

Aanwezig
● Klankbordgroepleden: Marjolein Kaarsemaker, Luuk Seelen, Claudia di Somma, Anthony Heymen, Jan Houwert, Ente Sneek, Marlies van Dael, Paul Lentjes, Seph Heymans, Wicher van de Steeg, Kees Jan Leuvenink, Marion Blom
● Dutch Housing Company: Walter Landsaat, Huub van der Post, Dik Gussekloo, Esther Mulder, Ton Mulleners (tot 21.00 uur)
● Gemeente Arnhem: Carla Frederix
● Dorpsraad Schaarsbergen: Steven Ruikes (voorzitter), Marnix ten Brinke (secretaris)
● Gemeenteraad Arnhem: Henk Montfrooy (CDA)

Afwezig
● Klankbordgroepleden: Fred Bosman, Miranda Meijer (allen met afmelding). Lilian Tanger (afwezig zonder afmelding)


01. Welkom

De voorzitter heet iedereen welkom op deze nieuwe locatie (clubhuis hockeyclub Upward). Op verzoek i.v.m. de akoestiek op de vorige locatie. Een korte terugblik op de vorige vergadering, die als ‘hobbelig’ wordt gekwalificeerd. Er wordt uitgekeken naar een andersoortige bijeenkomst. Sinds de vorige vergadering is achter de schermen veel gebeurd. Dat heeft geleid tot een totaal ander plan dat nu besproken gaat worden. Het gevoel dat sudderde (‘worden bewoners door DHC wel helemaal serieus genomen’), blijkt onjuist te zijn. Een compliment voor DHC is op zijn plaats. We trekken samen op en gaan voor een plezierige bijeenkomst, ook al zullen we het niet altijd eens zijn met elkaar. Respect voor elkaars standpunten is belangrijk. Op hoofdlijnen heeft het nieuwe plan nu appartementen, een dorpsplein en een ontsluiting direct op de Kemperbergerweg. Dit zijn stuk voor stuk essentiële wensen van bewoners geweest.
CDA-raadslid Henk Montfrooy is deze avond toehoorder, daarnaast zijn deze avond Jan Houwert, Marion Blom beiden Klankbordgroepleden en architect Ton Mulleners namens DHC aanwezig.


02. Vaststellen agenda en ingekomen stukken en notulen vorige KBG

De agenda wordt op verzoek van DHC iets aangepast. Punt 5 en 6 worden naar voren gehaald, punt 4 wordt daarna behandeld. Dit omdat de architect eerder weg moet en hij het plan graag aan de KBG wil presenteren. De Klankbordgroep is hiermee akkoord.
De heer Heymans vraagt of het mogelijk is om per agendapunt/thema aan het eind een soort conclusie te verbinden. De voorzitter gaat hierin mee, met dien verstande dat dit niet betekent dat er een gezamenlijk standpunt namens alle Klankbordgroepleden zal worden geformuleerd. Alle KBG-leden en bewoners blijven individueel hun mening opmaken. Dit betekent ook dat er niet gestemd gaat worden over het voorliggende planontwerp. Er zijn geen extra ingekomen stukken.

De notulen van de Klankbordgroep van 14 juni worden met enkele kleine wijzigingen vastgesteld en als bijlage ingevoegd bij stukken van KBG van 27 juni 2017.

05. Alternatieve plannen/ideeën bewoners

De voorzitter geeft aan dat de afgelopen weken vele ideeën en wensen zijn aangedragen door de leden. Hierdoor heeft DHC een aangepast planontwerp ontwikkeld. Afgesproken was ook dat de heer Heymen een korte presentatie zou geven over een alternatief plan dat is gemaakt door Nick de Boer.

De heer Heyman geeft aan dat hij het niet meer nodig vindt om het alternatieve plan te presenteren en toe te lichten. De aanpassingen van DHC zijn zodanig, dat hij in grote lijnen zich kan vinden in dit plan. Wel wil hij een aspect uit het het plan van Nick de Boer ter tafel brengen wanneer gesproken gaat worden over renovatie van de geheime tuin en het pad dat vanuit het nieuwe dorpsplein, langs de Sylva Hoeve, naar de Menthenbergseweg gaat lopen.

De voorzitter stelt vast dat het alternatieve plan van Nick de Boer hiermee van tafel is en dat we vanaf nu gaan spreken over het nieuwe plan van DHC. Hier is iedereen mee akkoord.

06. Presentatie planontwerp 0.3 door DHC

DHC geeft aan na aanleiding van de bijeenkomst in de dorpskerk veel input te hebben gekregen van leden en andere bewoners. Er zijn drie punten van belang die hebben geleid tot het nieuwe plan. Het gaat hierbij om de wens voor appartementen, het creëren van een ontmoetingsplek en een ontsluiting direct op de Kemperbergerweg. Er zijn vragen binnengekomen over de verkeersontsluiting en ook over de hellingshoek in het 3D model. Bij dat laatste bleek dat op de 3D schetsen inderdaad een onjuistheid zat, maar dat deze in de verkaveling wel goed ingetekend stond. DHC is met deze wensen en vragen verder aan de slag gegaan.

Architect Ton Mulleners geeft uitleg over het aangepaste plan van DHC. Volgens hem is zeer goed gekeken naar de gebiedsvisie RIN-locatie met daarop twee kerngebieden voor bebouwing. In vorige plannen werd duidelijk dat men te veel op de grens van het bebouwingsgebied bezig was. Met het nieuwe plan is dit veranderd. Door de toevoeging van appartementen en een dorpsplein is er ruimte in het plan gekomen. Mulleners merkt hierbij nog eens op dat het alternatieve plan van Nick de Boer op een aantal belangrijke punten niet voldoet aan de gebiedsvisie.

De bebouwing zal plaatselijk 12 meter hoog zijn (appartementen), maar op de meeste plekken lager.

Buro Lubbers gaat aan de slag met landschapsontwikkeling, zoals de geheime tuin, maar ook het dorpshart waar mogelijk een vlindertuin kan komen. Het moet zorgen voor contrasten. In het gebied waar de drie vrijstaande woningen komen, nabij de Kemperbergerweg, worden bomen weggehaald die van mindere kwaliteit zijn, maar zoveel mogelijk bomen blijven staan. Huizen kunnen als het ware om de bomen heen geplooid worden. Ook de toegangsweg vanaf de Kemperbergerweg zal hoogstwaarschijnlijk niet in een rechte lijn lopen, maar om de bomen heen gelegd worden. Tussen de twee bouwzones is een groenzone gepland. De architect wil flexibiliteit in het plan, zodat sommige huizen op de tekening nog gedraaid kunnen worden wanneer dat vanwege bomen verstandig is om te doen. Ook aan parkeren is gedacht. Niet parkeren rondom het dorpshart, maar vooral aan de randen met zo weinig mogelijk verharding. Prive parkeerplaatsen zijn in het plan beperkt. De auto moet te gast zijn in het gebied en er mag 15 km per uur worden gereden. Dit moet bijdragen aan het gevoel van wonen in het bos dan integraal onderdeel is van het plan. De geheime tuin moet het gevoel geven van een ‘eigen wereld’. In het meest rechtse appartementencomplex kan de berging ondergronds worden gesitueerd. Verdere zijn er nog veel details die nog nader uitgewerkt moeten worden.

De heer Heymen vindt het een heel aardig plan, maar ‘we zijn er nog niet’. Vooral op cultuur-historische componenten mist hij nog wat in het plan. Het gevoel van de buitenplaats moet weer terugkeren. De Sylva Hoeve en het landschap er omheen maakt onderdeel uit van een groter geheel. De historische terrassen tuin en de geheime tuin zijn met elkaar verbonden en moeten ook zo gezien worden.

De heer Seelen vraagt zich af of DHC wel de juiste hellingshoek heeft genomen bij het intekenen van de daken van de vier woningen aan de kant van de Sylva Hoeve. Volgens de heer Seelen zit daar meer ruimte dan DHC denkt.

De heer Mulleners zegt dat ze hier heel goed naar gekeken hebben en dat er echt geen verdere ruimte is. Er is bewust geen risico genomen en in het plan blijft DHC steeds onder de maximale hoogtelijn die in de gebiedsvisie staat.

De heer Seelen wil graag weten waarom er gekozen is voor de huidige maten van het appartementengebouw. Opnieuw ziet hij meer ruimte. Hij denkt dat de appartementen hierdoor onnodig klein worden.

De heer Van der Post vraagt aan de leden van de Klankbordgroep hoe groot een appartement zou moeten zijn. De leden geven wisselende antwoorden. De heer Seelen denkt aan 90m2, terwijl mevrouw Kaarsemaker vindt dat 80 tot 85 m2 meer dan genoeg is voor de meeste senioren. Paul Lentjes zou graag zien dat er ook wat grotere appartementen worden gecreëerd á 120 m2 bijv.

De architect geeft aan dat gewerkt kan worden met verschillende maten binnen het appartementengebouw. Ook is het mogelijk dat het gebouw als geheel nog wat breder en dieper wordt.

De heer Landsaat geeft aan dat een concrete invulling van de appartementengebouwen volgt na nader onderzoek naar woonwensen. Nu gaat het erom om het te laten passen binnen de gebiedsvisie.

De heer Lentjes is wat teleurgesteld over het nieuwe plan. Hij werd juist aangetrokken door eerdere versies vanwege de uniekheid van de locatie, maar ook vooral op een woonprogramma op de begane grond. Die woningen lijken nu verdwenen, waarvoor appartementen in de plaats zijn gekomen. Er lijkt weinig balans meer tussen appartementen en begane grond woningen. Het is er ‘uitgefietst’.

De heer Mulleners geeft aan dat de eerder geplaatste seniorenwoningen een te grote ‘footprint’ hadden in het plan, waardoor er weinig alternatieven mogelijk waren en men tegen de grenzen van wat mogelijk was aan zat. De woningen op de begane grond in het appartementengebouw krijgen een eigen ingang, niet via het portiek, en kunnen hiermee ook gezien worden als woning met woonvorm op begane grond. Een soort bungalow. Voor de rest staan er veel andere levensloopbestendige woningen in het plan waarbij het mogelijk is om naast woonkamer en keuken ook badkamer en slaapkamer op de begane grond te realiseren. De wens voor grondgebonden is zo invulling gegeven met verschillende type woningen.

De heer Houwert is vooral benieuwd naar de drie vrijstaande woningen, het meest rechts in het plan. Hoe hoog worden die?

De architect denkt aan tien tot maximaal elf meter. De woningen worden zo geplaatst dat de heer Houwert ze vanaf zijn huis niet zal zien. Hij zal geen last van inkijk hebben.

Mevrouw Kaarsemaker geeft aan erg blij te zijn met de toevoeging van appartementen, ook omdat dit al zo lang een wens is binnen het dorp.

De heer Heymen zou nog graag een helicopterview willen hebben van het plan. De Sylva Hoeve is onderdeel van het gebied.

De heer Seelen is benieuwd waar de balkons zich bevinden en of er aan de achterkant van het appartementengebouw ook nog terrassen zijn.

De architect geeft aan dat alle balkons zich aan de ‘pleinzijde’ bevinden. Daarnaast hebben de woningen op de begane grond mogelijk een terras/veranda. Bewoners op de eerste etage krijgen een plat dak aan de achterkant, maar dit is niet bedoeld als terras. Mogelijk wordt hier een groen sedumdak op gemaakt.

Mevrouw Kaarsemaker is blij met dit laatste. Zij is een groot voorstander van groene daken.

De heer van der Post zegt dat de buitenruimte bij de appartementen gefocust wordt op de zonnige zijde, het zuiden.

De heer Houwert is benieuwd waar de tuinen zich bevinden van de drie vrijstaande woningen.

De heer Van der Post antwoordt dat deze woningen zich min of meer in het bos bevinden. Volgens hem is dit echt wonen in het bos. Er wordt zoveel mogelijk groen geplaatst, zodat er genoeg privacy is.

Mevrouw Van Dael vraagt naar de ondergrondse containers. Waar worden die geplaatst?

De heer Van der Post geeft aan dat hier nog naar gekeken wordt.

Mevrouw Van Dael wil weten of senioren in het appartementengebouw voor de deur kunnen parkeren.
De heer Van der Post geeft aan dat er naast of in de buurt van het gebouw geparkeerd kan worden, maar niet precies voor de ingang.

De heer Heymans vraagt naar het parkeren en of hier al een uitgewerkt plan voor is. Hij is geen voorstander van een enorm parkeervak voor twintig auto’s.

De heer Van der Post geeft aan dat ze nu meer parkeerplaatsen dan nodig hebben ingetekend. Dit kan dus nog minder worden in het plan. De bedoeling is om de auto’s niet te laten opvallen en het zo groen mogelijk te maken.

De heer Lentjes vraag of een parkeergarage is overwogen.

De heer Van der Post geeft aan dat dit financieel niet haalbaar is.

De heer Lentjes zou graag willen weten wat de plannen omtrent duurzaamheid zijn. Bijvoorbeeld aansluiting op gasnet? Zonnepanelen?

De heer Van der Post geeft aan dat duurzaamheid in het DNA van DHC zit. Het moet duurzaam en prettig zijn. Zonnepanelen zouden lastig kunnen zijn met al die bomen. Het heeft de aandacht van DHC.

Mevrouw Kaarsemaker geeft aan graag groene daken en warmtepompen te zien.

De heer Van der Post geeft aan dat de mogelijkheden onderzocht worden.

De heer Seelen wil weten of er bergingen onder de grond komen. Bijvoorbeeld een fietsenstalling.

De heer Van der Post geeft aan dat het meest rechtse appartementengebouw inderdaad een gedeeltelijk ondergrondse berging krijgt. Bij het linker gebouw dit niet mogelijk. Daar zal mogelijk iets aan de achterkant geplaatst worden. DHC wil zo weinig mogelijk verrommeling.

Mevrouw Blom vraagt zich af of er onderzocht is naar de mogelijkheden te kijken om een gebouw te maken waar een zorgcentrum, met bijvoorbeeld een huisarts, zit. Dit zou in een eerder plan zijn opgenomen.

De heer Heymen geeft aan dat hier in het verleden door zorgaanbieders naar is gekeken. Zij hebben destijds aangegeven hier geen brood in te zien.

04. Verkeersonderzoek

De heer Van der Post geeft aan dat verkeerskundigen gekeken hebben naar de mogelijkheden voor ontsluiting van het gebied. Er zijn diverse opties aangedragen. Gekeken is naar regelgeving, veiligheid en wensen van bewoners. De ontsluiting kan via de oostkant (Kemperbergerweg), westkant (Menthenbergerweg) of beide kanten. Volgens Van der Post zal het gebruik van de ontsluiting door de nieuwe invulling minder zijn dan het huidige gebruik. Qua verkeersveiligheid is de huidige snelheid op de Kemperbergerweg (80 km per uur) een probleem. Ondanks dit heeft DHC o.a. Vanuit stedenbouwkundig perspectief de voorkeur voor een directe aansluiting op de Kemperbergerweg en men wil dit graag met de gemeente samen oppakken. DHC is benieuwd naar de reactie van de leden van de Klankbordgroep.

De heer Heymen is het eens met DHC en geeft aan dat de ontsluiting van deze locatie altijd heeft plaatsgevonden via de Kemperbergerweg. Hij wil geen ontsluiting via de Menthenbergseweg. De weg die daar nu ligt is eigenlijk nooit intensief gebruikt, alleen als ‘kadaverweggetje’ om dode dieren af te voeren. De buitenplaats moet in ere hersteld worden, met de geheime tuin. Dan kan er geen weg doorheen met allerlei autoverkeer.

Mevrouw Kaarsemaker vindt dat de Kemperbergerweg afgewaardeerd moet worden naar 60 of 50 kilometer per uur.

De heer Landsaat wil expliciet weten of de Klankbordgroep het eens is met een directe aansluiting op de Kemperbergerweg en het eens is met het idee om deze weg qua snelheid te verlagen. Dat is zo.

De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad Schaarsbergen hier wel een mening over heeft. Zowel in het Wijkactieplan 2015-2017 en de Gebiedsvisie Schaarsbergen, die beiden zijn geaccordeerd door de gemeente Arnhem, is sprake van een Kemperbergerweg met een lagere snelheid dan nu het geval is. De gemeente Arnhem heeft hier ook mondelinge toezeggingen over gedaan aan de Dorpsraad. Dit staat los van de RIN-locatie, maar is in het belang van de veiligheid van heel Schaarsbergen.

De heer Van der Post geeft nog eens aan dat het niet is toegestaan om een woonwijk waar 30 kilometer per uur gereden moet worden aan te sluiten op een 80 kilometer per uur weg. De Kemperbergerweg moet dus in snelheid verlaagd worden.

Mevrouw Frederix geeft aan dat de gemeente Arnhem vindt dat de kosten voor aanpassing van de Kemperbergerweg bij de projectontwikkelaar ligt. Er komen aardig wat kosten bij kijken. Het gaat niet alleen om wat borden te verplaatsen en de belijning aan te passen. De psychologische beleving van de autorijden komt er ook bij kijken. De bestuurder moet het gevoel krijgen echt op een 50 of 60 kilometer per uur weg te rijden. Ze geeft aan dat er mogelijk nog wat ruimte zit in het wijkbudget voor Schaarsbergen.

De voorzitter stelt voor om samen met de gemeente, DHC en de Dorpsraad om tafel te gaan zitten om te kijken hoe dit op te lossen. Er zal op korte termijn een afspraak gemaakt worden.

Vervolgens wordt de andere kant besproken. De heer Van der Post geeft aan dat er op dit moment een fiets- en voetpad gepland staat langs de geheime tuin en de Sylva Hoeve, waar nu het ‘kadaverweggetje’ ligt, om zo de wijkbeleving te krijgen en een opening te maken om elkaar als wijkbewoners ook echt te ontmoeten op het nieuwe dorpspleintje.

De heer Seelen vraagt zich af of de landschapsarchitect hier een mening over heeft.

Volgens de heer Van der Post is dit het geval en moet het een ‘natuurlijke’ route worden.

De heer Seelen is het eens met het plan van DHC voor deze route. De nieuwe wijk moet zo voor iedereen bereikbaar worden en bovendien vindt hij het belangrijk dat er voor iedereen zicht is op het gemeentelijk monument, de Sylva Hoeve.

De heer Heymen ziet dit anders. Hij wil een voetpad door de geheime tuin met een nieuwe ingang vanaf de Menthenbergseweg. Hij ziet niks in een fiets- en voetpad op de huidige locatie van het ‘kadaverweggetje’, omdat dit zijn idee van een buitenplaats en het restaureren van de terrassentuin bemoeilijkt. Zijn serre ligt op 30 meter afstand van de huidige weg en wil ook graag wat privacy. Hij heeft tekeningen die hij rond laat gaan om een alternatief te laten zien.

De heer Seelen vindt het niet terecht wanneer anderen geen zicht meer mogen hebben op het gemeentelijk monument, de Sylva Hoeve. De heer Seelen stelt voor dat de heer Heymen dan maar een heg laat plaatsen voor meer privacy. Een nieuwe opening creeën aan de kant van de Menthenbergseweg, waar nu geen opening is en ook nooit zat, is volgens hem geen goede optie. Bovendien kunnen er dan ook geen fietsers komen, want die kunnen niet door de geheime tuin fietsen. Bovendien heeft de heer Seelen er moeite mee dat de heer Heymen en schutting wil plaatsen wanneer het ‘kadaverweggetje’ een fiets/voetpad wordt. Zo’n schutting zou pas een enorme aantasting zijn van het gebied en het gemeentelijk monument. Dat mensen over het grasveld kunnen kijken is een gegeven. Tenslotte geeft hij aan dat de heer Heymen maar een klein stukje van de tuin bezit. De gemeente en provincie spelen een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van de geheime tuin en omliggende omgeving.

Mevrouw Frederix geeft nog aan dat het voor de gemeente van groot belang is dat het nieuwe wijkje aansluiting vindt bij de rest van Schaarsbergen.

De voorzitter reageert hierop door dit volledig te onderschrijven. Deze behoefte is er juist ook vanuit de inwoners van Schaarsbergen. Dit blijkt ook uit de behoefte voor een ontmoetingsplek die in het plan vorm krijgt door een ‘Dorpsplein’, ook wel ‘court’ genoemd. Als het gaat om de bosbeleving, dan is toegang en ontmoeten zeker een belangrijk aspect. Dit moet overigens niet verward worden met de ontsluiting voor auto’s. Dit doet juist afbreuk aan de bosbeleving bij ontsluiting van motorvoertuigen aan beide zijden.

Volgens de heer Seelen is het huidige plan een mooi plan.

De heer Landsaat geeft aan dat de geheime tuin voor DHC een belangrijke kwaliteitsimpuls is voor het hele plan. Ze willen er echt iets moois van maken.

Mevrouw Di Somma geeft aan dat mensen moeten kunnen respecteren dat er ook behoefte is aan privacy.

De voorzitter wil dit punt beëindigen. Hier zijn duidelijk twee verschillende visies. DHC gaat er verder mee aan de slag.

De heer Van der Post geeft verder nog aan dat er voor nooddiensten ook de mogelijkheid moeten zijn om via een andere weg dan de Kemperbergerweg het terrein te bereiken. Dit staat nu gepland via de Sylvalaan.

De heer Houwert vraagt zich af of regulier autoverkeer hier dan stiekem ook gebruik van gaat maken?

Nee, zegt de heer Van der Post. Er komt een paaltje of andere belemmering waardoor dit alleen in noodgevallen gebruikt kan worden.

De voorzitter vat dit onderwerp samen: de leden van de klankbordgroep hebben de voorkeur voor een directe ontsluiting via de Kemperbergerweg die wordt afgewaardeerd naar 60 of 50 kilometer per uur. De Sylvalaan kan worden gebruikt voor nooddiensten en langzaam verkeer. Daarnaast zijn er wensen voor een voet/fietspad via de Menthenbergseweg.

07. Afspraken en vervolg

De heer Van de Post geeft aan dat ze het plan nu verder gaan uitwerken. Ze zijn blij met alle reacties tot nu toe. Ze hebben huiswerk meegekregen over de geheime tuin, het uitwerken van de woningen en gaan daar mee aan de slag. Gepland wordt een bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is, waarschijnlijk in juli. Het plan wordt steeds definitiever, daarnaast werkt DHC met de gemeente aan het schrijven van een nieuw bestemmingsplan. Met de Dorpsraad zal DHC nauw contact blijven onderhouden.

De voorzitter vraagt aan de leden of er nog behoefte is aan een extra bijeenkomst van de Klankbordgroep, later dit jaar, wanneer bijv. ook de bomeninventarisatie is geweest en de plannen een meer definitief karakter krijgen.

Een meerderheid geeft aan dit graag te willen. Aldus wordt besloten.

Op korte termijn gaat de DRS met de gemeente Arnhem en DHC om tafel om te praten over de snelheid op de Kemperbergerweg en later dit jaar komt de Klankbordgroep nog eenmaal bij elkaar.

De voorzitter dankt iedereen voor een prettige vergadering en hoopt dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat.

De vergadering wordt om 22.17 gesloten.