X

Vergaderstukken


 Op deze plek staan alle vergaderstukken die door het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen gebruikt worden bij vergaderingen. Van agenda's tot  notulen en andere ingekomen stukken vanuit bijvoorbeeld de gemeente Arnhem.


 

 

 

 


Notulen van de derde vergadering Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva's Bos op 7 november 2017

geplaatst op dinsdag 14 november 2017 Notulen van de derde vergadering Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva's Bos op 7 november 2017 Notulen Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva’s Bos dinsdag 7 november 2017

Aanwezig
● Klankbordgroepleden: Marjolein Kaarsemaker, Luuk Seelen, Anthony Heymen, Jan Houwert, Ente Sneek, Marlies van Dael, Paul Lentjes, Seph Heymans, Wicher van de Steeg, Kees Jan Leuvenink, Marion Blom, Miranda Meijer, Fred Bosman.
● Dutch Housing Company: Walter Landsaat, Huub van der Post, Dik Gussekloo, Esther Mulder, Ton Mulleners, Peter Lubbers en Stijn.
● Gemeente Arnhem: Carla Frederix
● Dorpsraad Schaarsbergen: Steven Ruikes (voorzitter), Marnix ten Brinke (secretaris)

Afwezig
● Klankbordgroepleden: Claudia di Somma en Lilian Tanger (allen met afmelding).

01. Welkom

De voorzitter heet iedereen welkom op wederom een nieuw locatie. Dit keer het hoofdgebouw van Siza aan de Kemperbergerweg. Een korte terugblik op de vorige keer (juni) en ook wat er in die maanden achter de schermen heeft plaatsgevonden. Steven Ruikes geeft aan dat deze bijeenkomst mogelijk een afrondende kan zijn voor de Klankbordgroep

02. Vaststellen agenda en ingekomen stukken en notulen vorige KBG

De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden. Er zijn geen voorstellen voor wijzigingen.

De notulen van de Klankbordgroep van 27 juni worden zonder wijzigingen vastgesteld en als bijlage bijgevoegd bij stukken van KBG van 27 juni 2017. Paul Lentjes geeft de notulist een compliment.

03. Concept landschapsontwerp Buro Lubbers

Huub van der Post van de Dutch Housing Company geeft aan na de vorige Klankbordgroep met een ‘goed gevoel’ naar huis te zijn gegaan. De afgelopen maanden heeft DHC de plannen voor Sylva’s bos verder ontwikkeld met gemeente Arnhem en andere partners. Eén daarvan is Buro Lubbers, die het landschapsontwerp heeft gemaakt. Natuur is een heel belangrijk uitgangspunt bij de plannen. Er is tevens een nieuwe bomeninventarisatie gemaakt. Daarnaast hebben bewoners mogelijk gezien dat er op locatie linten zijn gespannen. Dit om te bekijken hoe de kavels er precies uit zouden komen te zien en hoe de toegangsweg zou lopen in het gebied en welke gevolgen dit heeft voor de bomen. Naast druk te zijn geweest met het ontwerpen is er ook uitgebreid gesproken over de ontsluiting van de RIN, waarover later meer.

Peter Lubbers van Buro Lubbers geeft een presentatie. Buro Lubbers heeft meerdere projecten in Arnhem op z’n naam staan, waaronder Saksen-Weimar en Monnikenhuizen. Een locatie zoals de RIN is het bureau ‘op het lijf geschreven’. Lubbers redeneert vanuit de openbare ruimte en noemt het landschappelijke stedenbouw. Zorgvuldigheid is een belangrijk aspect bij de plannen die worden gemaakt. Hierbij wordt ook gekeken naar het verleden van een gebied en hoe het zich heeft ontwikkeld. Veel elementen uit het verleden zijn er nog wel (zoals verborgen tuin en toegangshek), maar zijn verstopt. De geheime tuin wordt in eerste instantie opgeknapt en schoongemaakt. Zo is er een bijzondere salamander in de vijver gevonden, maar ligt deze vol met blad waardoor er geen zuurstof bij het water kan komen. Wel zoekt men nog naar foto’s en andere beschrijvingen uit het verleden van de tuin. Er gaan bomen verdwijnen, maar er worden ook weer nieuwe bomen toegevoegd. Het bomenbestand op de RIN is volgens Lubbers ‘interessant’. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk bomen te handhaven en om wegen en huizen desnoods om de bomen heen te bouwen. Desnoods verplaats je een weg of huis iets als dat betekent dat een markante boom kan blijven staan. Ook met andere vormen van ecologie, zoals de vleermuizen en bepaalde planten wordt zorgvuldig omgegaan. Volgens Lubbers is de plek bijna een soort ‘cadeau’. Het is echt een bijzondere plek. Er zijn rondes met onder meer Groenforum Arnhem, Arnhem Stadsschoon en de Gelderse Milieufederatie door het gebied gemaakt.
Doel is om de randen van de percelen voor woningen en appartementen ook groen te maken. Dit kan door hagen (rodo’s), maar ook door een railing van hout en houtwallen. Het toegangspad vanaf de Menthenbergseweg langs de geheime tuin wordt iets verplaatst. Het pad komt iets dichterbij de geheime tuin te liggen en verder af van de Sylva Hoeve. Er staan in het gebied 180 bomen. 50 zijn zwak en worden er gekapt, van 30 is het nog onzeker of ze kunnen blijven staan. Daarnaast moeten er 26 wijken vanwege woningbouw. Er worden in ieder geval 50 bomen teruggeplant. Daarnaast moest er simpelweg veel gesnoeid worden, vooral de opgeschoten Esdoorns.

Seph Heymans vraagt zich af of er ook grotere en andere bomen voor terugkomen. Volgens Peter Lubbers hangt dit af van de locatie. Hij schetst meerdere deelgebieden. In het bosrijke gedeelte aan de kant van de Kemperbergerweg kunnen hogere bomen komen, terwijl het hofje bij de appartementen ander soort beplanting krijgt. Bijvoorbeeld ook bloemen om zo vogels en insecten te trekken. Boomstammen kunnen worden hergebruikt voor erfafscheidingen. Elk gebied binnen het plan moet zijn eigen kenmerk krijgen. De toegangswegen worden zo smal mogelijk gemaakt, mogelijk krijgen de randen nog wat extra gefundeerd verharding voor groter verkeer tijdens bijvoorbeeld calamiteiten en de vuilniswagen. Ook bij de verlichting wordt rekening gehouden met het bosrijke gebied. Te denken valt aan speciale neon verlichting, zodat het nachtleven er geen last van heeft. Er wordt ook gedacht aan een systeem voor het opvangen van regenwater en het plaatsen van nestkasten. Parkeerplaatsen krijgen een waterdoorlatende verharding

Anthony Heymen heeft er alle vertrouwen in dat het middenstuk van het plan Sylva’s Bos mooi gaat worden. Hij merkt dat Buro Lubbers veel aandacht heeft voor groen, maar mist besef van het verleden in het ontwerp met betrekking tot de bestaande Sylva Hoeve. De toegangsweg was vroeger een oprijlaan naar het landgoed en de geheime tuin is weer onderdeel van een groter geheel: de terrassentuin. Dit komt niet terug in het ontwerp. Daarnaast is het helemaal niet moeilijk om aan informatie over de geheime tuin te komen. De Sylva Hoeve is geen Fort Knox, wij hebben de info, aldus Heymen. Hij heeft zelf tien jaar voor de tuin gezorgd en onderhouden en dat ook allemaal zelf bekostigd. De geheime tuin moet wat hem betreft niet zichtbaar zijn aan de kant van de Menthenbergseweg, anders is het geen geheime tuin meer. De tuin moet totaal gerestaureerd worden en niet met de rug naar de Sylva Hoeve toe. Het is eigenlijk één geheel. Op deze wijze is er meer kans dat de villa Sylva Hoeve overleeft en niet een klein eiland wordt tussen een woonwijk in.

Peter Lubbers geeft aan dat ze alles zo zorgvuldig mogelijk doen, maar dat enkele ‘feiten’ van de heer Heymen niet kloppen. Zo heeft het ‘kadaverweggetje’ nooit gelopen tussen zijn woning en de geheime tuin, richting de Menthenbergseweg, maar was dit de ingang voor dienstauto’s. De kadavers werden via de Kemperbergerweg afgevoerd. De oprijlaan was vroeger ook heel anders dan beweerd. Wij proberen de geheime tuin niet kapot te maken, wij willen het juist besloten houden, zegt Lubbers.

Marjolein Kaarsemaker geeft aan met plezier geluisterd te hebben naar de plannen en het respect die voor het ecologisch systeem naar voren komt. Ze vindt het wel jammer dat veel bomen weg gaan. Lubbers geeft aan dat er ook weer veel bomen voor terug komen. Mevrouw Kaarsemaker is blij met het idee voor nestkasten en geeft aan dat Jeroen Glissenaar, de Gelderland Bibliotheek en heel misschien het Gelders Archief nog extra informatie heeft over de geheime tuin.

Seph Heymans vraagt naar de bestrating. Is asfalt wel een goed idee? Dat is de eerste paar jaar mooi, maar gaat daarna afbrokkelen. Zouden klinkers niet mooier zijn? Dit wordt door meerdere leden van de KBG gedeeld. Lubbers geeft aan hier naar te kijken.

Luuk Seelen heeft op een plaatje een waterbassin gezien, vlakbij de parkeerplaats voor appartementen. Klopt dit? Peter Lubbers geeft aan dat dit correct is. Mogelijk wordt dit een bassin met een leemlaag. Luuk Seelen is tevreden over de plannen toe nu toe en volgt de ontwikkelingen met de nodige interesse, maar ook zorgen.

Steven Ruikes wil graag weten wat nu de volgende stappen zijn: Volgens Peter Lubbers gaat het nu om verfijnen van de plannen. Er wordt gekeken naar de aansluiting van de bebouwing op het maaiveld, het ontwerp wordt gedetailleerde gemaakt en de geheime tuin wordt verder onderzocht. De voorzitter stelt voor om een oproep via Dorpskrant of nieuwsbrief te doen om materiaal over de geheime tuin beschikbaar te stellen. Peter Lubbers geeft aan dat ze mogelijk nog ergens een foto-archief hebben gevonden met foto’s van deze plek.

04. Concept bouwplan

Ton Mulleners geeft aan dat bij het maken van het bouwplan het landschap leidend is geweest. Geprobeerd is om zo weinig mogelijk bomen weg te halen ten behoeve van woningen. Er is een cultuurlijke tuin en bosperceel gemaakt met daarin flexibele woningen die de bestaande bomenstructuur zo min mogelijk aantast. De architectuur is archetypisch en wordt zoveel mogelijk samengevoegd met de natuur. Er komen diverse tinten aan de buitenkant en veel grote ‘Hollandse’ raampartijen. Binnen en buiten worden verbonden door middel van een veranda. Een ‘transitie’ van de binnen- naar de buitenwereld. De eerste gevelbeelden worden getoond. In het bosperceel komt een rijzige structuur met kappen. De bouwenveloppe is vrij klein, dus moet je de hoogte in. De muren kunnen wit worden gemaakt met een keim. Keim is minder tot niet gevoelig voor vergroening door de bomen. De woningen zijn zo gemaakt dat ze ‘alzijdig’ zijn.

Het appartementencomplex heeft een ingang in het midden en drie tot vier bouwlagen. Huub van der Post geeft aan dat de appartementen 140m2 groot zijn, op de eerste etage kan het wat kleiner: 95 tot 110m2. Een divers aanbod in ieder geval.

Mulleners heeft het idee om rond de cour te kiezen voor een platte bebouwing voor de tweeondereenkap en de vrijstaande woningen. Dat komt dan mooi overeen met de platte daken van de appartementencomplexen. Wel kunnen aan deze woningen met platte daken mooie klassieke elementen aan de gevels worden toegevoegd.

Seph Heymans vraagt zich af of de architect ook aan ronde vormen heeft gedacht. Mulleners geeft aan van niet.

Marion Blom vindt de witte huizen misschien wel wat vloeken met de natuur. Mulleners is het daar niet mee eens. Hij denkt dat het contrast tussen het wit van de huizen en de groene natuur juist heel erg mooi is en elkaar versterkt.

Marjolein Kaarsemaker vraagt zich af hoe deze bouw past bij de rest van de omgeving, vooral Merkendal.

Luuk Seelen geeft aan dat veel huizen op Merkendal ook wit zijn. Volgens Mulleners er in Sylva’s Bos ook behoefte aan een lichtere wereld in het wat donkere bosrijke gedeelte van de wijk.

Wicher van de Steeg geeft aan dat het niet zo moet worden als de iets verderop gelegen patio-woningen. Dat is een grijs gesloten gebied volgens hem.

Ton Mulleners geeft ook nog aan dat er eventueel met andere kleuren steen gewerkt kan worden. Misschien gaan ze variëren.

Luuk Seelen vindt eenheid heel belangrijk, maar moeten alle daken wel plat?

Volgens Mulleners gaat het alleen om de appartementen en de woningen rondom de cour. Zo krijg je juist die eenheid.

Anthony Heymen vraagt zich af of het monumentale bospaadje behouden blijft. Dit blijkt het geval te zijn.

Marjolein Kaarsemaker is erg gecharmeerd van de grote raampartijen. Komen er ook groene daken wil ze weten. Volgens DHC en de architect behoort dit zeker tot de mogelijkheden, maar het hangt ook van de kosten af.

Paul Lentjes wil graag weten of er al plattegronden zijn van de appartementen, net zoals bij de grondgebonden woningen. Mulleners zegt dat ze daar nog de laatste hand aan leggen. Dat komt de volgende keer.

Luuk Seelen vraagt of het appartementengebouw aan de Merkendal-zijde nu nog steeds binnen de bouwenveloppe past, omdat er nu sprake is van drie woonlagen, terwijl in een eerder plan de derde woonlaag verschoven zou zijn, zodat het eerste stuk van het appartementengebouw aan de zijde van Merkendal slechts uit twee lagen zou bestaan. Het lijkt alsof DHC 9 meter hoog bouwt op een plek waar maximaal 7 meter is toegestaan.

Ton Mulleners antwoordt dat ze het gebouw als geheel verder verschoven hebben op de tekeningen. De bouwhoogte op deze plek zou geen probleem moeten zijn. De enige uitzondering zou mogelijk een eventuele uitbouw zoals een schoorsteen of liftkoker kunnen zijn. Deze zou buiten de oorspronkelijke bouwenveloppe zoals in de gebiedsvisie staat beschreven vallen.

De voorzitter vat het het agendapunt kort en bondig samen en vraagt om verder te gaan naar het volgende punt.

05. Ontsluiting RIN-locatie/Sylva’s Bos

Steven Ruikes vat kort de verschillende varianten samen (Menthenbergseweg, directe aansluiting Kemperbergerweg en parallelweg Kemperbergerweg) en dat de Klankbordgroep een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken voor een directe aansluiting op de Kemperbergerweg. Begin september is er een gesprek geweest met de gemeente Arnhem, DHC en Dorpsraad over de ontsluiting. Daarbij is nogmaals aangegeven dat een directe aansluiting op de Kemperbergerweg de absolute voorkeur heeft.

Carla Frederix geeft aan dat zowel DHC als de gemeente de drie varianten heeft doorberekend. Hier komt uit naar voren dat een directe aansluiting op de Kemperbergerweg veruit de duurste optie is. En dat is dan een berekening nog zonder de totale afwaardering van 80 naar 60 kilometer per uur van deze weg. Deze afwaardering moet sowieso, mocht er een directe aansluiting komen. Die afwaardering is kostbaar, want het houdt meer in dan een paar verkeersborden. Er moeten allerlei snelheidsbeperkende maatregelen komen. Dan praten we volgens de afdeling verkeer over meerdere verkeersplateaus en belijning. De gemeente is nu aan het rekenen gegaan om te kijken of een directe aansluiting op en afwaardering van de Kemperbergerweg toch mogelijk kan zijn. Zo worden de eisen voor het verkeersplateau van de RIN-locatie wat versimpeld, maar het moet wel veilig blijven.

Op dit moment heeft DHC het plateau op 235.000 euro berekend en de gemeente op 303.000 euro. DHC kan dit niet betalen, maar de gemeente spreekt altijd wel met projectontwikkelaars af dat zij de ontsluiting moeten betalen. Daarom wordt nu gekeken naar de optie parallelweg. De komende weken wordt gekeken of er financieel toch wat te schuiven valt en dat de gewenste optie toch tot een realistische mogelijkheid gaat behoren. Bewoners van de parallelweg, wethouder Ritsema en de Dorpsraad hebben hier op 9 november een gesprek over.
Kees Jan Leuvenink vindt het een logisch verhaal van de gemeente, maar geeft aan dat er een sterk wens leeft om de aansluiting van de RIN-locatie op de Kemperbergerweg en de afwaardering van deze weg te combineren. De parallelweg wordt door een ontsluiting een heel andere weg. Het is nu een doodlopend straatje met alleen een paar auto’s van omwonenden. Daarom hebben we hierover een brief aan de wethouder geschreven.

Anthony Heymen merkt op dat honderden personeelsleden altijd gebruik hebben gemaakt van de rechtstreekse ingang en dat dit nooit tot ongelukken heeft geleid. Carla Frederix zegt dat de tijden wel veranderd zijn en dat er tegenwoordig qua veiligheidseisen meer gevraagd wordt van een ontsluiting.

Seph Heymans vraagt of we het bebouwdekombord niet kunnen verplaatsen tot aan de Strolaan. Dan valt de aansluiting van de RIN-locatie op de Kemperbergerweg namelijk ook onder de bebouwde kom en zijn er minder veiligheidseisen waardoor een verkeersplateau een stuk goedkoper en simpeler kan, zoals bij de ingang naar het Sportpark De Bakenberg.
Steven Ruikes wil graag dat de gemeente deze optie ook meeneemt. Carla Frederix zegt dit te doen.

De voorzitter wil weten hoe het nu verder gaat. Carla zegt dat de ontsluiting mogelijk in december in de raad komt. Dat hangt af van de vraag of de financiën gevonden kunnen worden. Het bestemmingsplan komt waarschijnlijk pas in maart/april in de raad, na de verkiezingen. Ze doen het zo snel mogelijk, want dat wil DHC ook graag, maar er zijn allerlei wettelijke termijnen.

06. Afspraken en vervolg

Huub van der Post geeft aan dat er op 15 november een inloopavond is bij Trix voor geïnteresseerden.

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij nog een keer bij elkaar willen komen. Seph Heymans geeft aan deze bijeenkomsten prettig te vinden en wil graag op de hoogte blijven. Anderen sluiten zich daarbij aan.

Jan Houwert vindt wel dat er dan echt nieuwe informatie moet zijn, anders heeft het geen zin. Daar is iedereen het mee eens. Mocht er dus aanleiding zijn, dan komt de Klankbordgroep (hoogstwaarschijnlijk volgend jaar) nog een keer samen.

07. Sluiting

Net als vorige keer sluit de voorzitter de vergadering om precies 22.17 uur.