X

Vergaderstukken


 Op deze plek staan alle vergaderstukken die door het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen gebruikt worden bij vergaderingen. Van agenda's tot  notulen en andere ingekomen stukken vanuit bijvoorbeeld de gemeente Arnhem.


 

 

 

 


Notulen van de eerste vergadering van de Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva's Bos op 14 juni 2017

geplaatst op maandag 03 juli 2017 Notulen van de eerste vergadering van de Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva's Bos op 14 juni 2017 Notulen Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva’s Bos woensdag 14 juni 2017

Aanwezig
● Klankbordgroepleden: Marjolein Kaarsemaker, Luuk Seelen, Claudia di Somma, Anthony Heymen, Ente Sneek, Marlies van Dael, Paul Lentjes, Seph Heymans, Wicher van de Steeg, Kees Jan Leuvenink.
● Dutch Housing Company: Walter Landsaat, Huub van der Post, Dik Gussekloo, Esther Mulder
● Gemeente Arnhem: Carla Frederix
● Dorpsraad Schaarsbergen: Steven Ruikes, Marnix ten Brinke

Afwezig
● Klankbordgroepleden: Fred Bosman, Marion Blom, Jan Houwert, Miranda Meijer (allen met afmelding). Lilian Tanger, Ton Mulleners (afwezig zonder afmelding)

01. Welkom

De aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter van de Dorpsraad
Schaarsbergen, de heer Steven Ruikes. Hij vertelt over het proces dat de Dorpsraad tot nu toe met Dutch Housing Company (DHC) heeft doorlopen en hoe tot het komen van een klankbordgroep (KBG) is besloten. Voorgesteld door de heer Ruikes wordt om tot ongeveer 22.00 uur te vergaderen.

02. Vaststellen agenda en ingekomen stukken

De heer Luuk Seelen vraagt of er een extra agendapunt kan worden toegevoegd, namelijk een punt waarin DHC een toelichting geeft op de uitgangspunten van het planontwerp. De aanwezigen zijn hiermee akkoord. Het agendapunt Uitgangspunten wordt ingevoegd voor punt 05 en daarmee wordt de agenda vastgesteld. Er zijn geen extra ingekomen stukken.

03. Kennismaking aanwezigen

Er wordt een rondje langs de aanwezigen gemaakt waarom zij hebben besloten deel te nemen aan de Klankbordgroep RIN-locatie - Sylva’s Bos.

04. Functioneren en vaststellen Klankbordgroep

De heer Ruikes wil als eerste duidelijk maken dat de Dorpsraad Schaarsbergen (DRS) niet de spreekbuis van de bewoners is en dat de rol van de DRS in de Klankbordgroep is om het proces te faciliteren. Dit is een onafhankelijk rol waarbij geen standpunt wordt ingenomen over het voorliggende plan van DHC.

De voorzitter hoopt op een ordentelijk proces en geeft aan dat er in afspraken met de gemeente Arnhem een drieluik is ontwikkeld waarbij:
1. Een Gebiedsvisie RIN-locatie wordt opgesteld. Deze fase is afgerond. De gebiedsvisie is vastgesteld in de gemeenteraad op 27 januari 2014
2. De projectontwikkelaar en bouwplan ontwikkelt. Het bouwplan wordt begeleidt door de Klankbordgroep, die het plan inhoudelijk toetst op kwaliteit en wensen vanuit de bewoners inbrengt. De gemeente toetst aan de Gebiedsvisie.
3. De derde en laatste fase is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt door B&W in procedure gebracht. De gemeenteraad toetst het (nieuwe) bestemmingsplan vast.
Volgens de heer Ruikes zijn we nu bij stap 2: de ontwikkelaar die samen met bewoners en Klankbordgroep een plan ontwikkelt. Daarbij wordt opgemerkt dat het proces tot heden enigszins teleurstellend is verlopen. Het gevoel bestaat dat er weinig ruimte is voor inbreng van bewoners. Het zou goed zijn vast te stellen dat er wel degelijk ruimte is voor bewoners om het huidige plan te verbeteren en aan te passen, niet alleen qua randzaken. Zo zijn de afspraken destijds gemaakt en het is jammer dat de Dorpsraad en bewoners het instellen van een Klankbordgroep bijna hebben moeten afdwingen bij DHC en gemeente.

De heer Landsaat (directeur DHC) wil graag reageren. Hij is op de hoogte van de lange geschiedenis en emoties bij bewoners inzake het dossier RIN-locatie. Hij heeft dat aan den lijve zelf ondervonden. Voor DHC is de input van bewoners heel belangrijk. Niet voor niets is er een communicatiebureau ingeschakeld. Het beeld wat volgens hem is ontstaan is het beeld dat het gepresenteerde plan in het april, hét plan is en dat daar weinig aan kan veranderen. Dit is niet waar. DHC wil dat zoveel mogelijk mensen hun inbreng kunnen leveren, ook buiten de Klankbordgroep om. Doordat zij niet de last van de geschiedenis met zich meedragen, was het idee ontstaan om met de plannen een zo breed mogelijk inspraak te hebben en er zijn ook veel reacties (o.a. via de website) binnengekomen en is daarmee aan de slag gegaan. Zij herkennen zich niet in het geschetste beeld dat zij terughoudend zouden zijn m.b.t. bewonersinput en zien zichzelf als een open, transparante en meedenkende organisatie. Er is nog veel mogelijk qua aanpassingen. Wel wordt de Gebiedsvisie als belangrijk instrument genoemd waaraan de DHC zich wil houden. DHC ziet zichzelf niet als een anoniem, groot Bouwinvest, maar als een klein toegankelijke organisatie. Ze zijn positief gestemd, maar weten ook dat zij het niet iedereen naar de zin kunnen maken.

Mevrouw Marjolein Kaarsemaker geeft aan dat veel ouderen in de wijk nog niet hebben kunnen reageren op de plannen omdat niet iedereen weet hoe om te gaan met de computer. Hun signaal, om bijvoorbeeld een klein, niet te hoog, appartementencomplex te bouwen wordt zo niet gehoord. Daarnaast wil zij als opmaker van de Dorpskrant Schaarsbergen zoals gevraagd graag beeldmateriaal ontvangen.

De heer Ruikes geeft nog aan dat het proces tot nu toe met de nodige ‘hobbels’ is verlopen. Het duurde soms lang voordat er een reactie kwam vanuit DHC.

Mevrouw Claudia di Somma geeft aan dat tijdens eerdere planontwikkeling de architect persoonlijk bij de familie langskwam op de Sylva Hoeve. Dat dit nu niet het geval was en dat dit als een enorm gemis is ervaren.

De heer Luuk Seelen wil graag weten hoeveel ruimte er daadwerkelijk is om de plannen nog te kunnen veranderen. Uit eerdere e-mails van DHC blijkt dat die ruimte er nauwelijks zou zijn. De heer Seelen vindt het een gemis dat er geen open planproces is gevolgd. DHC had eerst moeten inventariseren waar er behoefte aan is in het dorp en daarna pas een plan moeten maken. Hij ziet het als een gemiste kans waardoor er mogelijk een bepaalde negatieve indruk is gewekt, die al dan niet klopt.

De heer Anthony Heymen vindt dat de Klankbordgroep een fase te laat is begonnen. Het had een open planproces moeten zijn en de KBG had eerder bij elkaar moeten komen. De plankaart is maar een beetje veranderd. Volgens Heymen klopt het niet wanneer DHC beweert dat er maar een enkeling bezwaar maakt. Ook hekelt hij de zinnen dat het plan in ‘grote lijnen’ vaststaat. De KBG is volgens Heymen afgedwongen. De KBG heeft nu recht op de fase die is overgeslagen. Ieder lid moet zich realiseren dat de KBG compleet onafhankelijk is. De KBG bepaalt hoe vaak, wanneer en waar de vergaderingen plaatsvinden, niet DHC. Daarnaast de roep om expertise op het gebied van landschap, cultuur en monumenten. Er moeten waarborgen komen op die gebieden. Volgens Heymen volgt DHC dezelfde lijn als BouwInvest. Er staan geen enkele cultureel, historische referentie in het plan. Het gaat om aantallen, om de portemonnee. Heymen wil een ander plan en er is zo’n alternatief plan. De gemeente gaat voorbij aan de afgedwongen functie van de KBG. Het stuk van DHC heeft op dit moment geen enkele juridische status, de mogelijkheden voor de KBG zijn onbeperkt. Nergens in de stukken leest de heer Heymen iets over buitenplaats of landgoed. Voor hem is het van belang om het restant van het landgoed veilig te stellen. Hij wil er goed voor zorgen en dat het er goed bij ligt voor het nageslacht. Het gebied is volgens hem geen weiland of opgespoten zandvlakte waar je zomaar wat huizen neer zet. Het is een bosenclave dat ook bos moet blijven. De heer Heymen maakt zich al 20 jaar hard voor een mooi plan. Het gaat hem niet om de hakken in het zand te zetten, maar om een andere invulling.

De heer Huub van der Post van DHC geeft aan dat zij wel bij veel bewoners zijn langs geweest en dat ze ook het standpunt van de heer Heymen kennen. Er zijn volgens Van der Post diverse meningen en visies en geeft aan dat ook veel bewoners met mogelijk een andere mening niet nu aan tafel zitten. Naar hen moet ook geluisterd worden. DHC wil het plan graag beter maken, maar wel op een opbouwende manier.

Volgens de heer Heymen is dit alles onzin. DHC had alles al getekend, voordat er überhaupt gesproken was met de bewoners. Er is niet geluisterd.
De heer Landsaat vraag zich wanneer er wel geluisterd wordt. Alleen wanneer wij doen wat de heer Heymen zegt?

Dat is niet wat de heer Heymen bedoelt. Als de heer Klaas Altena geen gepeperde brief naar de gemeente Arnhem had gestuurd, was deze Klankbordgroep er niet gekomen.

Mevrouw Kaarsemaker wil graag iets positiefs zeggen. Ze vindt de aangepaste plannen al een echte verbetering. Ouderen in Schaarsbergen wachten soms al veertig jaar op seniorenwoningen en die zijn in deze plannen ingevuld. Dit was een duidelijke wens van de bewoners, dus het is niet zo dat DHC helemaal niet luistert naar de bewoners.

De heer Seelen is het hiermee eens. De tweede versie van de plannen zijn een duidelijke, positieve verandering.

De voorzitter wil punt vier van de agenda graag afronden en de Klankbordgroep nu vaststellen. De heer Ruikes constateert dat er een duidelijke behoefte is aan inspraak in het plan en dan gaat het niet om randzaken, maar om een substantiële inbreng. De vraag komt op tafel of dit vastgesteld kan worden of DHC bereid is om wat te doen met de wensen die er leven onder bewoners en leden KBG. Om te kijken naar cultuurhistorische en landschappelijke aspecten. De heer Ruikes vraag aan DHC of die ruimte er is.

De heer Landsaat antwoordt bevestigend en zegt dat dit altijd hun intentie was. Via internet zijn er al veel reacties bij hen binnengekomen na het presenteren van de eerste schetsen op 11 april. Hij herkent zich niet in het beeld dat ze zich daarna hebben teruggetrokken in Den Haag.

De heer Heymen zegt nog dat DHC voor aantallen en niet voor kwaliteit gaat. Waarom niet eerst met bewoners gepraat? Kunnen de plannen nog op een grootse manier worden aangepast?

De heer Dik Gussekloo (communicatiebureau) vraagt om respect naar elkaar toe. Iedereen moet de ander laten uitpraten en één vraag tegelijk.

De heer Heymen wil weten of DHC bereid is om tot een ander concept plan te komen.

DHC geeft aan dat zij graag willen laten zien aan de KBG waarom zij tot deze verkaveling gekomen zijn en dat zij openstaan voor andere plannen. Als er een veel beter plan is, laat het dan maar zien.

De heer Heymen wil vanaf nu een open planproces.

De heer Paul Lentjes snapt de commotie die er heerst onder sommige bewoners niet zo goed. Volgens hem ziet de RIN-locatie er nu uit als een ‘afgebrand dorp’. Het moet volgens hem niet nog eens tien jaar duren voordat er iets anders staat. Hij vraagt zich af of er een hek om Schaarsbergen staat en of alleen de huidige bewoners van Schaarsbergen bepalen wat er moet komen.
Volgens de heer Ruikes is dit niet het geval en wil graag verder naar het volgende punt. Daar is iedereen het mee eens, maar mevrouw Di Somma wil nog wel even aangeven dat er geen hek om Schaarsbergen staat, maar dat er bewoners zijn die al wel vele jaren strijden voor een mooi plan. De familie Heymen onderhoudt de tuin, maar werd door BouwInvest gesommeerd hiermee te stoppen.

De heer Landsaat vraagt om de opmerkingen inhoudelijk te houden.

De heer Ruikes geeft aan dat het goed is dat deze zaken nu op tafel liggen en dat het soms pijn doet, dat geeft maar weer aan dat het onderwerp leeft. Er is een grote betrokkenheid bij bewoners op dit onderwerp. Er is vastgesteld dat er ruimte is voor een gesprek over een beter plan. Er is binnen de KBG veel behoefte om het plan beter te maken.

De heer Heymen geeft aan dat er ook gesproken moet worden over de ‘geheime tuin’.

De heer Ente Sneek vraagt zich af of er gesproken moet worden over het beter maken van het plan van DHC, of over een heel ander, alternatief plan.

De heer Gussekloo wil weten wat de juridische rol van de KBG is.

De heer Ruikes geeft aan dat de Klankbordgroep geen juridische status heeft, dat DHC als projectontwikkelaar eigenaar is en dat zij het gebied gaan ontwikkelen. Er ligt nu een plan ontwerp dat door de KBG kan worden besproken en aangepast. Daarnaast ligt er een Gebiedsvisie RIN-locatie waar veel werk van bewoners in heeft gezeten. Daar zitten al veel wensen in van bewoners.

Volgens de heer Heymen is er nog altijd het geldende bestemmingsplan.

Mevrouw Carla Frederix geeft aan dat DHC een nieuw bestemmingsplan, samen met de gemeente gaat schrijven voor het gebied.

De heer Heymen is het hier niet mee eens en vindt het een ‘cadeau’ voor DHC.

Het volgende wordt vastgesteld tav het functioneren van de Klankbordgroep/ fase planproces:
● De Klankbordgroep is en functioneert onafhankelijk;
● Het planontwerp wordt ingestoken als open planproces. Er ruimte voor substantiële inbreng/ wensen van bewoners om tot een kwalitatief beter plan (versie 1.0) te komen;
● De huidige versie van het planontwerp wordt bezien als versie 0.2, volgend op de versie 0.1 gepresenteerd op 11 april 2017;
● We staan voor een transparant proces, waarin informatie over en correspondentie
t.a.v. de totstandkoming van het planontwerp aan alle klankbordgroepleden beschikbaar wordt gesteld, zodat een ieder daar kennis van kan nemen;
● Het proces van Klankbordgroep wordt voorgezeten en gefaciliteerd door de
Dorpsraad. De Dorpsraad, het bestuur neemt zelf geen inhoudelijk standpunt in t.a.v.
van het planontwerp. Zij staat voor een ordentelijk en zorgvuldig proces om inbreng van bewoners maximaal te faciliteren.

Hierna wordt de Klankbordgroep in deze bezetting vastgesteld incl. de vier leden die vandaag afwezig zijn.

05.a Extra agendapunt: Toelichting DHC op uitgangspunten plan

Volgens DHC is het een mooie locatie met potentie. Daarnaast ligt er een Gebiedsvisie met
veel beperkingen. Er kan niet veel. Het zit behoorlijk ingekaderd. Voor DHC is de Gebiedsvisie het vertrekpunt.

De heer Seelen is wat teleurgesteld over dit antwoord. Hij geeft aan dat deze Gebiedsvisie tot stand is gekomen n.a.v. de plannen van Bouwinvest voor torenflats met zeven woonlagen. Volgens Seelen lijkt bij DHC de gedachte te leven dat wanneer je maar binnen de grenzen van de Gebiedsvisie blijft het goed genoeg is. Hij vindt het jammer dat DHC het niet heeft over de unieke locatie. Het grenst aan Natura2000 gebied, en het feit dat de locatie grenst aan twee monumenten en het een bosgebied is.

05.b Toelichting plan Sylva’s Bos door DHC + aanpassingen op eerste versie:

DHC heeft het over het dwingende karakter van de Gebiedsvisie en dat ze zich daar aan willen houden. Er volgt een presentatie over waar ze nu zijn. Er komt nog een bomeninventarisatie en er wordt een gerenommeerde landschapsarchitect (Lubbers) aangesteld om onder meer de geheime tuin in ere te herstellen.

06. Reactie leden Klankbordgroep op de plannen en de wensen van bewoners

Mevrouw Kaarsemaker vraagt zich af of er een Vereniging van Boseigenaren wordt ingesteld om het openbaar groen te beheren.

DHC geeft aan dit zou kunnen.

De heer Sneek had van het eerste plan bij de seniorenwoningen een soort ‘kippenren’ gevoel. Na de aanpassingen ontstaat een ander beeld. Het is minder statisch, maar hij mist gevarieerde bouwstijlen in het plan.

Volgens de heer Landsaat volgt er nog een volumestudie, zodat ook gekeken kan worden naar diverse bouwstijlen.

De heer Kees Jan Leuvenink wil graag weten of dit één uitwerking is van meerdere plannen.

De heer Wicher van de Steeg mist aandacht voor de ontsluiting van de wijk.

De voorzitter geeft aan dat verkeersontsluiting het volgende punt op de agenda is en wil deze vraag daar dan ook behandelen.
Mevrouw Kaarsemaker vertelt dat zij graag op de RIN-locatie wil wonen en vertegenwoordigt in de KBG vele ouderen in de wijk die dezelfde behoefte hebben. Velen hebben de wens om op de RIN-locatie een appartementengebouw gerealiseerd te zien worden. Deze wens leeft sterk in het dorp en mevrouw Kaarsemaker wil zich hiervoor hard maken. De levensloop en seniorenwoningen zijn fijn, maar bejaarden willen liever in een appartement wonen. De tweede versie van het plan is beter en mooier dan de eerste versie.

Ook de heer Seelen vindt de tweede versie van het plan een duidelijke verbetering. Wel vindt hij dat er in het plan een laag appartementengebouw zou moeten worden opgenomen. Ook heeft hij vragen over de tuinen bij de seniorenwoningen. De heer Seelen denkt dat het mogelijk moet zijn om op de plek waar nu seniorenwoningen gepland staan, aan de kant van Merkendal een laag appartementencomplex gebouwd zou kunnen worden, met de balkons aan de zuidkant. Daar lijkt ook meer ruimte voor te zijn, dan nu wordt aangenomen. De heer Seelen heeft na het bestuderen van de tekening geconstateerd dat er twee verschillende schalen zijn gehanteerd. Hoewel de hoek van 18 graden klopt, geeft dit met afwijkende schalen technisch een onjuist beeld. Er wordt gevraagd dit opnieuw te bekijken. Daarnaast heeft hij vragen over het ‘betekenisvol openbaar groen’. Wat houdt dat precies in en hoe verhoudt zich dat tot het huidige plan?

De heer Van der Post gaat de opmerkingen over de gehanteerde schaal en hoek onderzoeken en komt hier de volgende keer op terug.

Mevrouw Di Somma vindt het lastig te reageren op dit plan. Zij kent een ander plan dat ‘door een ringetje te halen is’. Zij ziet veel liever dat plan gerealiseerd.

De heer Heymen vindt het huidige plan helemaal niks. Het staat met de rug naar de buitenplaats toe. De schaal van het plan is te groot en hij vindt de typologie niet passend. Hij heeft moeite met de entree en de weg en vindt het een onmogelijkheid dat er een optie wordt gepresenteerd waarbij er een weg door de ‘geheime tuin’ loopt. De bebouwing aan de boskant van Sylvalaan, in de nabijheid van de Sylva Hoeve, vindt hij ook niet passend

De heer Sneek wil weten welke bomen er precies verwijderd worden en of er wel goed naar het bomenbestand gekeken is. Heel veel plaatsen van bomen in het plan kloppen niet. Er zouden bomen zijn getekend waar geen bomen staan en andersom.

Volgens de heer Heymen moet de bomenexpert met hem gaan praten.

Mevrouw Marlies van Dael vindt de aangepaste plannen al een heel stuk beter. Zij vindt dat er veel rekening is gehouden met de wensen van bewoners. Ze snapt de bezwaren, maar ziet het zelf anders. Ze vindt het een mooi plan.

De heer Lentjes geeft aan dat ‘wat je niet kent, daar kun je ook niet van houden’. Hij ziet een creatieve invulling met veel vrijheid waar de projectontwikkelaar gebruik van heeft gemaakt.
Hij heeft niet zoveel met andere plannen. Hij kent dit plan en daar reageert hij op.
Het is inmiddels 22.00 uur en de voorzitter stelt voor om het onderwerp verkeer door te schuiven naar de volgende bijeenkomst. Daar zijn de aanwezigen het mee eens. Wel wordt nog de ruimte aan DHC gegeven om te reageren om de reacties van de leden van de KBG

De heer Landsaat zegt dat ze hebben geprobeerd te laten zien wat we tot nu toe gedaan hebben met de reacties van bewoners. Hij roept iedereen op zijn of haar reacties op schrift per mail aan hen te versturen.

De heer Heymen spreekt tijdens de vergadering regelmatig over een ander plan, ontwikkeld door een andere projectontwikkelaar die de grond niet gekocht heeft. Andere leden willen dit plan graag zien. DHC vindt dat dit alternatieve plan dan ook nu op tafel moet komen. Besloten wordt om het plan de volgende keer te bespreken. DHC merkt op geen plannen van een andere ontwikkelaar over te kunnen nemen, maar is bereid te kijken naar positieve punten van andere plannen om die eventueel te kunnen meenemen in hun eigen plan. De heer Heymen deelt de stukken met de rest van de KBG zodat zij zich voor de volgende keer kunnen inlezen..

De heer Leuvenink stelt tot slot nog voor om op een andere locatie te vergaderen. De acoustique is niet optimaal, waardoor niet iedereen elkaar kan verstaan. Opties zijn Siza, muziekvereniging Eendracht of Trix. DHC gaat dit oppakken.

08 Afspraken en vervolg

Op de agenda van de Klankbordgroepvergadering van 27 juni 2017 wordt tijd ingeruimd op het alternatieve plan te bespreken langs de as van de kwaliteiten van dit plan.

Zoals eerder vastgesteld wordt het onderwerp verkeersontsluiting doorgeschoven naar de volgende vergadering.

De afzonderlijke klankbordgroepleden leveren individueel de wensen t.a.v. de kwaliteitsverbetering van het bouwplan aan bij DHC.

09 Sluiting

De heer Ruikes dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.23 uur.