X

Algemene Ledenvergadering 10 december 2020

datum: 10-12-2020

tijdstip: 20.30u.

agenda:

Opening, mededelingen en rondvraag

Notulen ledenvergadering d.d. 14-03-2019

Jaarverslag 2019

Financieel verslag en begroting

 Nieuwe bestuursleden/vacatures

Evalueren pilot Dorpsbudget

Meet & greet online


Bijlages:

concept Notulen ALV dd 14 maart 2019.pdf
Jaarverslag Dorpsraad 2019 2e versie opgemaakt.pdf