X

Berichten voortgang Groot Onderhoud De Bakenberg
Informatie over het project Groot Onderhoud van de Gemeente Arnhem en uitvoerder Roelofs vind je op deze link:
http://www.roelofsgroep.nl/projecten/project-detail/groot-onderhoud-bakenberg/


Laatste Nieuws:

* 28 mei 2020 (te downloaden als volledige tekst: Update Schaarsbergen mei 2020 Bakenberg Groot Onderhoud.pdf)

Groot onderhoud en aanpak wateroverlast Bakenberg
We informeren u graag over de stand van zaken bij het groot onderhoud en de aanpak wateroverlast in uw buurt.
Een geplande bewonersavond in maart 2020 kon vanwege de Corona-maatregelen niet doorgaan.
U ontvangt deze informatie daarom via de website van de Dorpsraad.
Vanaf 2019 werken gemeente Arnhem en aannemer Roelofs aan een plan voor groot onderhoud en de aanpak van wateroverlast in de Bakenberg.
De gemeente Arnhem heeft hierbij vanaf de eerste plannen samenwerking gezocht met de bewoners.
Uitgangspunt voor de plannen is het zo veel mogelijk beperken van wateroverlast bij hevige regenval (zie toelichting in de bijlage over wateroverlast) in combinatie met het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud (op basis van de ambitieniveaus die de gemeente heeft vastgesteld) aan de riolering en verharding van de straten.
Op verschillende momenten zijn de ontwerpen besproken met wijkbewoners, onder andere tijdens een inloopavond en tijdens de buurtmarkt op 29 juni 2019.
Een klankbordgroep van de wijk heeft meegedacht over oplossingen om het water door de straten te leiden en de bijbehorende inrichting van de straat. Denk hierbij aan zaken als de locaties van goten, soorten verharding etc.
Zo zijn we gekomen tot een pakket van maatregelen dat de wateroverlast kan verminderen en deels voorkomen gecombineerd met groot onderhoud aan riolering, wegen en groen.
In het definitief ontwerp zijn alle afwateringsprincipes en inrichting van de rijbaan vastgelegd voor de gehele wijk.

Bouwstenen
De totale verkenning van mogelijke maatregelen voor de Bakenberg is ingedeeld in 4 onderdelen (zgn. "bouwstenen"), die elk weer uit meerdere onderdelen bestaan.
Uit dit pakket zijn door de gemeente Arnhem de belangrijkste maatregelen gekozen om nu uit te voeren.
Staat van onderhoud, berekeningen van regenafvoer en budget waren leidend hierbij.
Bouwstenen 1 en 2 worden grotendeels uitgevoerd, maar uit analyses is gebleken dat het beter is enkele onderdelen uit bouwsteen 3 en 4 uit te voeren in plaats van enkele onderdelen uit bouwsteen 2. Hiermee wordt een groter effect bereikt.

De volgende bouwstenen worden dit jaar (2020) uitgevoerd of zijn inmiddels gereed:

* Bouwsteen 1.1 (afvoer onder de Kemperbergerweg);
* Bouwsteen 1.2 (Merkendal);
* Bouwsteen 1.3 (deel van de Menthenbergseweg tussen Merkendal en Sylvalaan, is een deel van bouwsteen 4);
* Bouwsteen 1.4 (Maatregelen op het Sportpark Bakenberg);
* Bouwsteen 1.5 (Kruising Van Hugenpothlaan-Arend Lamerslaan-Seytweg);
* Bouwsteen 1.6 (Lijnbaan);
* Bouwsteen 2.1 (Seytweg tussen Lijnbaan-Warnsbornlaan);
* Bouwsteen 2.2 (gedeelte Arend Lamerslaan in combinatie met bouwsteen 1.5);
* Bouwsteen 2.4 (Kruising Sylvalaan-Menthenbergseweg);
* Bouwsteen 3.3 (deel Sylvalaan met een deel van de Wilbrennicklaan uit bouwsteen 4).

Uitvoering en planning
De tekeningen voor de uitvoering van de bouwstenen zoals hierboven benoemd zijn te vinden op de website van de aannemer Roelofs (onder tabblad planning), https://www.roelofsgroep.nl/projecten/groot-onderhoud-bakenberg-arnhem/.
In 2019 is de uitvoering gestart, we zijn begonnen bij het sportpark Bakenberg.
Deze werkzaamheden zijn gereed. Momenteel wordt er gewerkt bij de Lijnbaan, Seytweg en de Merkendal.
De planning voor de verdere werkzaamheden vindt u op de site van de aannemer, https://www.roelofsgroep.nl/wp-content/uploads/2019/03/SI01-D02-tvd-Faseringstekening-Uitvoering_maart-2020.pdf.

Berekeningen wateroverlast
In de ontwerpfase van dit project zijn er veel berekeningen uitgevoerd.
We wilden weten: waar zitten de knelpunten in de hemelwaterafvoer ? En wat gaan de gekozen oplossingen hierin verbeteren ?
Om u een beeld te geven hoe we dit hebben gedaan, geven we een uitleg van de gebruikte rekenmethoden. Deze vindt u terug in de bijlage Update Schaarsbergen mei 2020 Bakenberg Groot Onderhoud.pdf

Overblijvende aandachtspunten

Naar ons idee dragen de gekozen bouwstenen zo optimaal mogelijk bij aan het beperken van wateroverlast en de aanpak van de onderhoudsopgave in Bakenberg.
Hiermee zetten we de beschikbare onderhoudsbudgetten zo optimaal mogelijk in.
Zoals aangegeven in de brief aan de Dorpsraad Schaarsbergen van 3 maart 2020 is het niet gelukt om aanvullende middelen te vinden voor het op korte termijn uitvoeren van de bouwstenen 3 en 4.

Berekening en animatie
Aangezien niet alle bouwstenen nu uitgevoerd kunnen worden, en er bij bewoners ongerustheid is blijven bestaan, is afgesproken dat we gaan bekijken wat de verwachte effecten zijn van de maatregelen die nu in uitvoering zijn.
Een animatie van deze berekening is te zien op de site van Roelofs.
Uit de berekening is gebleken dat er nog zes locaties zijn die met de maatgevende bui nog (lichte) kans op wateroverlast hebben.
De betreffende locaties zijn hieronder op kaart weergegeven.

Locatie 1:
* In de buitenbocht van de Karmelitessenlaan wordt een verhoging aangebracht.
   Hierdoor wordt het water richting de Strolaan geleid en zal niet meer richting het terrein van Siza stromen.
Locatie 2:
* De wandel/parkeerstrook in de Strolaan ter hoogte van het voetpad naar de Merkendal iets ophogen en herstraten zodat het water richting
   de rijbaan wordt geleid en niet meer richting de percelen.
Locatie 3:
* Een klein gedeelte van de wandel/parkeerstrook in de Strolaan iets ophogen en herstraten zodat het water richting de rijbaan wordt geleid
   en niet meer richting de percelen.
Locatie 4:
* Menthenbergseweg (tussen de Strolaan en Merkendal) aan de oostzijde van de rijbaan aanleg van een molgoot om het water af te voeren
   zodat er geen water via de achtertuinen van de Merkendal naar binnen stroomt. Detail oplossing is nog in bewerking.
Locatie 5:
* Holtweg, hier zal op- en nabij de erfgrens een waterkerende maatregel worden aangebracht.
   Het e.e.a. zal in overleg met de direct belanghebbende bewoners worden uitgewerkt.
Locatie 6:
* Sylvalaan, hier zal op- en nabij de erfgrens een waterkerende maatregel worden aangebracht.
   Het e.e.a. zal in overleg met de direct belanghebbende bewoners worden uitgewerkt.

Schouw
Tijdens een recente schouw van deze zes locaties is door de gemeente Arnhem en Roelofs gekeken wat hier per locatie nog voor mogelijkheden zijn om deze knelpunten op te lossen met aanvullend beschikbaar gestelde onderhoudsbudgetten.
Daarnaast zijn we de gehele wijk nog eens door gegaan en hebben we op de locaties waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd de staat van de verharding nader bekeken.
Dit heeft ertoe geleid dat na afronding van de werkzaamheden voor bouwsteen 1 en 2 de voornoemde 6 locaties ook worden aangepakt.
Tevens worden er enkele lokale aanvullende werkzaamheden uitgevoerd zodat het onderhoudsniveau in de hele wijk weer aan ons basisniveau voldoet.
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen dan kunt u deze mailen naar: schaarsbergen@arnhem.nl
of kijk op de website van de aannemer via: https://www.roelofsgroep.nl/projecten/groot-onderhoud-bakenberg-arnhem/

Rioolstelsel
Van oudsher werd een rioolstelsel vaak ontworpen op een afvoercapaciteit van rond de 20 mm neerslag per uur.
Ook het Arnhemse rioolstelsel is zo gebouwd.
Zo lang er niet meer dan 20 mm neerslag in een uur valt, kan het meeste water nog door het rioolstelsel worden afgevoerd.
Dit is een neerslaghoeveelheid die gemiddeld (theoretisch) eens in de twee jaar valt.
Bij nog hevigere buien kan er water op straat komen te staan.
Dit is op zich nog geen probleem omdat het water tijdelijk op straat vastgehouden kan worden (in vlakke gebieden) of via de straat afgevoerd kan worden (in hellende gebieden). Riolen vergroten om meer neerslag af te kunnen voeren wordt al snel veel te kostbaar en bovendien is de ruimte ondergronds beperkt.

Hinder en overlast
De gemeente Arnhem heeft dit ook zo in haar beleid verwoord.
Hinder van incidenteel water op straat is acceptabel.
Wateroverlast moet zo veel mogelijk voorkomen worden.
Wateroverlast is onder andere wat er gebouwen instroomt.
Hierbij geldt wel dat gebouwen in principe een vloerpeil moeten hebben dat ruim boven de straat ligt.
Voor nieuwbouw wordt hiervoor vaak 30 cm aangehouden.
Ook moeten souterrains en kelders zodanig worden aangelegd dat er vanaf maaiveld geen water naar binnen kan stromen.
In bestaande situaties is dit helaas niet altijd het geval.

Zwaardere buien
Door klimaatverandering komen zware buien steeds vaker voor.
De gemeente Arnhem heeft daarom reeds jaren geleden bepaald dat nieuwe rioolstelsels en verbetermaatregelen getoetst worden met een bui van 40 mm in 45 minuten (in vaktermen bui 10+10%).
Deze bui valt in theorie vanaf 2050 gemiddeld eens in de 10 jaar.
Ook bij nog zwaardere buien moet wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen worden.
Daarbij geldt dat de openbare ruimte een integraal onderdeel is van de waterhuishouding.
Straten en groenstroken kunnen dus ook gebruikt worden om water vast te houden en af te voeren.

Bakenberg
Bij de maatregelen die voor de Bakenberg zijn ontworpen is als uitgangspunt een bui van 70 mm in een uur gehanteerd.
Dit is een bui die in 2050 theoretisch gemiddeld eens in de 100 jaar valt.
De maatregelen zijn zodanig ontworpen dat er bij deze neerslaghoeveelheid geen water meer vanaf openbaar gebied naar particulier gebied kan stromen.
De straten zelf zijn onderdeel van de waterafvoerstructuur.
Hierbij is als uitgangspunt genomen dat er maximaal 10 cm water (dikte van de waterstroom) via de straat mag stromen.
Dit geeft weliswaar hinder tijdens de bui, maar omdat dit niet vaak gebeurt, het water na de bui direct weer wegstroomt en omdat de waterdiepte beperkt blijft, valt dit in de categorie hinder en is daarmee acceptabel.
Op deze manier wordt wateroverlast zelfs bij nog zwaardere buien zo veel mogelijk voorkomen.

Controle
Ter controle zijn de ontworpen maatregelen ook nog doorgerekend met de bui die op 29 mei 2018 is gevallen op de Bakenberg.
Deze bui zorgde voor de nodige overlast. Dit was een bui van 30 mm in 30 minuten met een hevige piek.
Voor de wateroverlast in hellende gebieden is niet alleen de totale hoeveelheid neerslag bepalend maar ook de piekhoeveelheid neerslag tijdens de bui.
Tijdens een kortdurende piek kan er namelijk zo snel zo veel water vallen en samenkomen in een laaggelegen gebied, dat hier toch meer water komt te staan.
In het figuur ziet u het verloop van de drie buien:
- de bui van 29 mei 2018 (30 mm in 30 minuten)
- de bui 10+10% (40 mm in 45 minuten)
- de bui van 70 mm in 60 minuten

Conclusie
Zoals gezegd zijn de gekozen maatregelen dus op alle drie de buien doorgerekend.
Tijdens deze controle is gebleken dat de bui van 70 mm in een uur overal op de Bakenberg hogere waterstanden geeft dan de bui van 29 mei 2018.
De bui van 70 mm in een uur is dus maatgevend voor het ontwerp.

* 26 maart 2020

Goedemorgen bewoners van Sylvalaan en Menthenbergseweg,

Onlangs meldde ik u dat Roelofs rond 1 april op de Sylvalaan start met de herinrichting.

Helaas heeft het kabel- en leidingbedrijf Antonides, dat voor Vitens de waterleiding verlegt, vertraging opgelopen.

Op de locatie van de te plaatsen keerwand ligt de huidige waterleiding, daarvoor wordt aan de woningzijde van de Sylvalaan een nieuwe gelegd.
De te verwachten eindtijd is rond 17 april.
Dat is voor ons een tegenvaller.
Roelofs heeft de intentie 20 april te starten met de herinrichting van uw straat.
U ontvangt tegen die tijd een startwerkbrief van aannemer Roelofs.
Met vriendelijke groet,

Karel Jacobs,
Projectleider, Cluster Openbare Ruimte


* 17 maart 2020
In onderstaande mails willen wij u stap voor stap uitleggen wat de ontwerpgedachten zijn voor uw straat.
We hadden het goede voornemen dit afgelopen maandag te doen maar in verband met de ontwikkelingen rond het Corona virus kiezen we voor deze weg.
We sturen elke betrokken bewoner separaat een mail.
Voor vragen kunt u antwoorden op dit mailadres.
Indien u wilt worden teruggebeld kunt u uw nummer vermelden, dan bel ik u terug.
Indien u uw buren spreekt en die ook dit bericht willen ontvangen dan kunnen zij een mail naar schaarsbergen@arnhem.nl sturen met hun verzoek. Wij sturen het hen dan toe.
De geplande uitvoering van dit werk is 25 maart.
Voor de aanvang van het werk ontvangt u een start-werk brief van de firma Roelofs, de aannemer.


1) Toelichting ontwerp Sylvapad

In de bijlage zijn twee tekeningen toegevoegd.
Eén tekening is een bovenaanzicht (SI04-D02-41578184-tke_UO Sylvapad (A1)) van de straat Sylvalaan en Menthenbergseweg op de andere tekening (DP04-D02-41578184-tke_UO Sylvapad (A2)) staan genummerde dwarsprofielen van de weg.
Op de overzicht tekening staat op de Sylvalaan dwarsprofiel nummer 1 en op de Menthenbergseweg dwarsprofiel 2 en 3. 
De dwarsprofielen bespreken we hieronder en zijn een kopie van de tekening.

Toelichting op de dwarsprofielen:

·        Dwarsprofiel 1, Sylvalaan
·        
Op een dwarsprofiel staat de nieuwe en de oude situatie getekend.
      De dunne rode lijn is de bestaande hoogte, de ingekleurde vlakken is de nieuwe situatie

·         Op profiel 1 van de Sylvalaan kijkt u in de richting van de Menthenbergseweg.

·        

·         Rechts is de gevel van de woningen van Sylvalaan 22,24 en 26.
       Daar leggen we het straatwerk circa 20 cm hoger aan dan in de huidige situatie tot ongeveer 20 cm onder de dorpelhoogte van uw voordeur.
       (De opstap bij u deur wordt minder hoog !) De pijltjes die naar links wijzen geven het afschot van de verharding aan.
       Het water loopt naar links. Langs de erfgrens van Menthenbergseweg 25 zetten we een keerwand.
       Die houdt het water tegen zodat het niet de tuin in kan lopen.
       Voor de keerwand komt een goot te liggen die het water afvoert naar de Menthenbergseweg. De hoogte van de keerwand is ongeveer 30 centimeter.
·         De weg komt hoger te liggen dan de bestaande situatie, dat is nodig om het water 'rustig' onder één lijn naar de Menthenbergseweg te laten stromen.
       Daar wijzigen we het profiel van de weg zodanig dat het richting de Merkendal stroomt.

·         Technische verklaring van termen:

o   Menggranulaat: een mengsel van gebroken puin dat wordt toegepast als fundering van de weg.

o   Geleideband, een overrijdbare trottoirband met een hoogte van 7 cm

o   Cunet: de ontgraving waar het nieuwe wegdek in wordt gemaakt

o   Straatlaag: laagje zand op de puinfundering om in te kunnen straten met klinkers

o   Onder de grond zijn rode gestippelde rechthoeken getekend met de tekst: "bestaand nutstrace". Hierin liggen onder andere de waterleiding, elektra, gas en kabel tv en telefoon.

·         De bouwkavel van Sylvalaan 9 wordt ook voorzien van een keerwand.
       Als bekend wordt waar de toekomstige inrit wordt gesitueerd kunnen in de keerwand twee hoekelementen worden geplaatst.
       Daartussen moet een "bult" worden aangelegd die net zo hoog is als de bovenkant van de keerwand.
       Op deze manier borgen we de waterkerende functie. Achter het hoogste punt van de inrit mag die weer aflopen naar beneden.
·         De keerwand voor Sylvalaan 9 en Menthenbergseweg 25 zorgt er voor dat water van de straat niet op die kavels kan stromen en ook niet naar het perceel van Menthenbergseweg 27.

·        Dwarsprofiel 2, Menthenbergseweg

·        

·         In dit profiel kijk je naar beneden richting Merkendal.
      De dunne rode lijn is de hoogte van de bestaande situatie.
      Het nieuwe wegdek leggen we aanmerkelijk lager aan.
      Dit doen we om het water van de percelen af te houden en om meer inhoud in het stroomprofiel te maken zodat de weg meer water, dan op dit moment, kan verwerken.
·         Rechts komt de watervoerende laag, de 5 streks molgoot. Naast de molgoot komt een zeven centimeter hoge band waar je tegen op kunt rijden.
       Via de molgoot loopt het water richting Merkendal.

·        Dwarsprofiel 3, Menthenbergseweg

·        

·         Ook in dit profiel kijk je in de richting van Merkendal.
       De dunne rode lijn laat goed zien dat de ronde vorm van de weg plaats maakt voor een wegdek in een V-vorm waarbij de molgoot het diepste punt van de weg is.
       De ruimte achter de band naast de molgoot varieert en wordt ingevuld naar behoefte. Dit kan een strook straatwerk zijn of een inrit.
·         De bestaande inritten worden tijdens de aanleg door de uitvoerder in overleg met de bewoners bol gestraat.
       Hiermee borgen we dat water van de straat niet de percelen op kan stromen.

 .2) Toelichting ontwerp Sylvalaan - Menthenbergseweg

In de bijlage zijn twee tekeningen toegevoegd.
Eén tekening is een bovenaanzicht (SI04-D02-41578184-tke_UO Sylvapad (A1)) van de straat Sylvalaan en Menthenbergseweg op de andere tekening (DP04-D02-41578184-tke_UO Sylvapad (A2)) staan genummerde dwarsprofielen van de weg.
Op de overzicht tekening staat op de Sylvalaan dwarsprofiel nummer 1 en op de Menthenbergseweg dwarsprofiel 2 en 3. 
De dwarsprofielen bespreken we hieronder en zijn een kopie van de tekening.

Toelichting op de dwarsprofielen:

·        Dwarsprofiel 1, Sylvalaan

·         Op een dwarsprofiel staat de nieuwe en de oude situatie getekend.
      De dunne rode lijn is de bestaande hoogte, de ingekleurde vlakken is de nieuwe situatie.
·         Op profiel 1 van de Sylvalaan kijkt u in de richting van de Menthenbergseweg.

 

·         Rechts is de gevel van de woningen van Sylvalaan 22,24 en 26.
       Daar leggen we het straatwerk circa 20 cm hoger aan dan in de huidige situatie tot ongeveer 20 cm onder de dorpelhoogte van uw voordeur.
       (De opstap bij u deur wordt minder hoog !)
       De pijltjes die naar links wijzen geven het afschot van de verharding aan.
       Het water loopt naar links.
       Langs de erfgrens van Menthenbergseweg 25 zetten we een keerwand.
       Die houdt het water tegen zodat het niet de tuin in kan lopen.
       Voor de keerwand komt een goot te liggen die het water afvoert naar de Menthenbergseweg.
       De hoogte van de keerwand is ongeveer 30 centimeter.

·         De weg komt hoger te liggen dan de bestaande situatie, dat is nodig om het water 'rustig' onder één lijn naar de Menthenbergseweg te laten stromen.
       Daar wijzigen we het profiel van de weg zodanig dat het richting de Merkendal stroomt.

·         Technische verklaring van termen:

o   Menggranulaat: een mengsel van gebroken puin dat wordt toegepast als fundering van de weg.

o   Geleideband, een overrijdbare trottoirband met een hoogte van 7 cm

o   Cunet: de ontgraving waar het nieuwe wegdek in wordt gemaakt

o   Straatlaag: laagje zand op de puinfundering om in te kunnen straten met klinkers

o   Onder de grond zijn rode gestippelde rechthoeken getekend met de tekst: "bestaand nutstrace".
     Hierin liggen onder andere de waterleiding, elektra, gas en kabel tv en telefoon.

·         De bouwkavel van Sylvalaan 9 wordt ook voorzien van een keerwand.
      Als bekend wordt waar de toekomstige inrit wordt gesitueerd kunnen in de keerwand twee hoekelementen worden geplaatst.
      Daartussen moet een "bult" worden aangelegd die net zo hoog is als de bovenkant van de keerwand.
      Op deze manier borgen we de waterkerende functie.
      Achter het hoogste punt van de inrit mag die weer aflopen naar beneden.

·         De keerwand voor Sylvalaan 9 en Menthenbergseweg 25 zorgt er voor dat water van de straat niet op die kavels kan stromen en ook niet naar het perceel van Menthenbergseweg 27.

·        Dwarsprofiel 2, Menthenbergseweg

·        

·         In dit profiel kijk je naar beneden richting Merkendal.
      De dunne rode lijn is de hoogte van de bestaande situatie.
      Het nieuwe wegdek leggen we aanmerkelijk lager aan.
      Dit doen we om het water van de percelen af te houden en om meer inhoud in het stroomprofiel te maken zodat de weg meer water, dan op dit moment, kan verwerken.

·         Rechts komt de watervoerende laag, de 5 streks molgoot.
       Naast de molgoot komt een zeven centimeter hoge band waar je tegen op kunt rijden.
       Via de molgoot loopt het water richting Merkendal.

·        Dwarsprofiel 3, Menthenbergseweg

·        

·         Ook in dit profiel kijk je in de richting van Merkendal.
      De dunne rode lijn laat goed zien dat de ronde vorm van de weg plaats maakt voor een wegdek in een V-vorm waarbij de molgoot het diepste punt van de weg is.
      De ruimte achter de band naast de molgoot varieert en wordt ingevuld naar behoefte.
      Dit kan een strook straatwerk zijn of een inrit.

·         De bestaande inritten worden tijdens de aanleg door de uitvoerder in overleg met de bewoners bol gestraat.
       Hiermee borgen we dat water van de straat niet de percelen op kan stromen.

* 18 december 2019:

De projectleider bericht ons het volgende:


Werkzaamheden Sportpark


In de afgelopen maanden zijn een aantal kunstgrasvelden op het Sportpark De Bakenberg omgevormd naar waterbergende velden.
We hebben dit gerealiseerd door een betonband van 10x20 cm om de velden heen te zetten, waarbij de band 10 a 12 centimeter
boven de rand van het veld uitsteekt. De banden zijn aan de buitenzijde aangevuld met grond.
Wanneer er een regenbui van 70 mm in één uur valt kunnen we die vasthouden op het veld.
Hiermee hebben we rekening gehouden met de infiltratiesnelheid van 20 mm water per uur in het veld en er nog 50 mm kan worden
vast gehouden op het veld.
De sportvelden liggen bol, we kunnen niet met de volledige inhoud van het omrande veld rekenen.

Om het achterste oefenveld zijn kleine dijkjes van grond gelegd en kleine wadi's waar het water de grond in kan zakken.
Zodra de temperaturen voldoende hoog zijn zaaien we deze dijkjes in.
In de hoek van het sportcomplex dat vlak bij restaurant Trix ligt, hebben we een wadi gegraven.
Van de oefenvelden naast de Schelmseweg en het aangrenzende kunstgrasveld kan het overtollige regenwater zich daar verzamelen.
Vervolgens zakt het water ter plekke de grond in.
Er is een plan om de wadi in het voorjaar met een bloemrijk mengsel in te zaaien.
Hiermee bevorderen we biodiversiteit.

Met de werkzaamheden op het sportpark is het doel het water vast te houden en te laten infiltreren in de bodem.
Hiermee voorkomen we dat er te veel water ineens naar de lager gelegen wijk De Bakenberg loopt en daar voor overlast zorgt.

Planning komende werkzaamheden Groot Onderhoud

Met het Groot Onderhoud van een aantal wegen in de wijk De Bakenberg hebben we als doel een aantal riolen en straten te
vernieuwen en het wateroverlast in de wijk zoveel mogelijk op te lossen.
In de relatie tot de overige projectwerkzaamheden heeft de aannemer Roelofs een globale planning voor het werk gemaakt.
Op de Lijnbaan en de Seytweg (tussen de Arend Amerslaan en de Warnsbornlaan) wil de aannemer met de werkzaamheden medio februari starten.
Eén en ander is ook afhankelijk van de Kabels en leiding-bedrijven en van het weer.
Bij vorst start de aannemer later.

De aanpassing van straatwerk in de Sylvalaan en de rioolwerkzaamheden in de Merkendal starten medio april.
De exacte datum en de manier hoe het verkeer door de wijk kan blijven rijden maken we bekend in een huis aan huis brief.
U wordt voor de werkzaamheden altijd ingelicht over de plannen voor uw deur.
Tevens geven we aan hoe u van- en bij huis kunt komen en wat de tijdsduur van de werkzaamheden ongeveer is.
In de brief geven we ook aan wie u uw vragen over de werkzaamheden kunt stellen.
Bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing proberen we onze werkzaamheden dusdanig aan te passen dat u toch verder
kunt met uw plannen.
In de week van 6 januari 2020, start de firma Antonidis met het verleggen van kabels en leidingen in een aantal straten.
Zij doen dit in opdracht van Nutspartijen zoals Vitens, Liander en Alliander.
Hiervoor stuurt de firma Antonidis zelf een bewonersbrief aan de bewoners die langs het tracé wonen.
Hierin staat ook de contactpersoon genoemd, indien u vragen heeft over de kabel en leiding werkzaamheden,
kunt u zich tot die persoon richten.

Ik wens u fijne kerstdagen en een gezond 2020.
Met vriendelijke groet,
Karel Jacobs
Projectleider

Cluster Openbare Ruimte

* 10 september 2019
Afgelopen donderdag (5 september 2019) zijn wij gestart met de werkzaamheden op het sportpark De Bakenberg.
We starten met het zetten van opsluitbanden om de sportvelden heen en het aanpassen van het straatwerk.

Rond week 42, in de herfstvakantie, voeren we het grondwerk voor de wadi's uit.
Totale duur van het project is ongeveer zes weken.

Doel van de werkzaamheden is vasthouden van regenwater op het sportcomplex bij hevige stortbuien.