X

Verslag gesprek met Geldersch Landschap en Kasteelen

geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 Verslag gesprek met Geldersch Landschap en Kasteelen

In de Gebiedsvisie Schaarsbergen (2016) wordt beschreven dat het gehele noordelijke gebied van Arnhem tot Schaarsbergen behoort. Een gebied met een hoge landschappelijke kwaliteit. In het hoofdstuk “Groen en landschap” wordt aangegeven dat het landschappelijk groen bestaat uit bossen, heidevelden, landgoederen en akkerland of grasland (agrarische bestemming).

Dat houdt in dat Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) een belangrijke speler is in dit gebied. Reden om GLK als gesprekspartner bij Schaarsbergen te betrekken.

De voorzitter en de secretaris van de Dorpsraad Schaarsbergen (DRS) hebben daartoe het initiatief genomen en zijn op 15 februari 2017 op bezoek geweest bij het GLK om dit contact nieuw leven in te blazen.

 

Wie is deze gesprekspartner?

Het GLK bestaat uit vier stichtingen, waarvan Het Geldersch Landschap (GL) en Vrienden der Geldersche Kasteelen (GK) verreweg de belangrijkste zijn.

Volgens het Jaarverslag 2015 zorgden zij voor resp. ca. 75% en 21 % van de totale omzet. Te samen dus ca. 96% van het geheel. De totale omzet bedroeg ruim 18,5 miljoen €. De verkoop van hout droeg daar bijvoorbeeld 9% aan bij.

Het jaarverslag leert meer. GL bestond 85 jaar en had GK alweer 75 jaar onder zijn hoede. Meer dan 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn zo aan GLK toevertrouwd. Hiertoe behoort ook het ons bekende Warnsborn. In 2015 waren ca. 100 medewerkers in betaalde dienst en zetten ruim 700 vrijwilligers zich in.

 

Het gesprek op 15 februari vond plaats met de heer Jonker. Hij is Regiohoofd West Gelderland. In dit gesprek is een aantal belangrijke afspraken gemaakt, die hieronder op een rijtje worden gezet.

 GL biedt de DRS jaarlijks een schouw van zijn gebied in Schaarsbergen met de boswachter en de gebiedsbeheerder aan. De heer Jonker zal de eerste keer ook aanwezig zijn. Iedere bewoner van Schaarsbergen is uiteraard ook welkom. Gekeken wordt of de eerste schouw al in april/mei 2017 kan plaatsvinden.

●  De Gebiedsvisie Schaarsbergen wordt door GLK als een belangrijke bron van informatie in het contact gezien. De Gebiedsvisie zal daartoe worden bestudeerd en van een reactie voorzien.

●  Met de contactpersonen voor GLK in Schaarsbergen worden afspraken gemaakt om bewoners actief en vooraf te informeren over groot en klein onderhoud. Dit kan o.a. via onze website.

●  De DRS wordt betrokken bij grote te ondernemen acties, nieuwe beleidsinitiatieven in de gebieden van GLK in Schaarsbergen.

●  Tussen GLK en de DRS vindt één keer per jaar bestuurlijk overleg plaats.

GLK en de DRS zien elkaar dus als belangrijke gesprekspartner in het gebied dat zij delen. En zeker zo belangrijk waar het groen en landschap betreft: het credo van GLK is en blijft “Wat bos is, blijft bos.”!

 

Verder werd in het gesprek op 15 februari nog de volgende informatie over de bomenlaan aan de Schelmseweg gegeven.

In de eerste helft van 2017 zal een nieuwe informatieronde over het kappen van bomen plaatsvinden. Daarbij gaat het om de vragen wat wel en niet gekapt moet worden, wat in de plaats moet komen voor gekapte bomen en wanneer de werkzaamheden moeten plaatsvinden.

Het voornemen is om in het najaar van 2017 de werkzaamheden uit te voeren. Zodra de data definitief bekend zijn, wordt de DRS hierover geïnformeerd.