X

Persbericht Gemeente Arnhem over ander betalingssysteem voor afval per 1 januari 2018

geplaatst op vrijdag 10 maart 2017 Persbericht Gemeente Arnhem over ander betalingssysteem voor afval per 1 januari 2018

Persbericht 6 februari 2017

Goed afval scheiden wordt beloond

Vanaf 1 januari 2018 gaan Arnhemse huishoudens op een andere manier betalen voor hun afval. Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf die datum een diftar-systeem invoeren voor de afvalstoffenheffing. Het voorstel aan de gemeenteraad is dat huishoudens straks gaan betalen per keer dat ze een vuilniszak met restafval in een ondergrondse container stoppen.

De invoering van een nieuwe betalingssysteem is een logisch vervolg op de komst van het omgekeerd inzamelen in Arnhem. Het past in de plannen op het gebied van duurzaamheid en het streven naar een circulaire economie. Al bij de introductie van het omgekeerd inzamelen werd aangekondigd dat huishoudens meer invloed zouden krijgen op de kosten voor hun afval. Anders gezegd: wie goed het afval scheidt moet daarvoor worden beloond. Voor het invoeren van een diftar-syteem is het een voorwaarde dat het omgekeerd inzamelen in de hele stad is uitgerold. Rond de zomer van 2017 is dat het geval.

Vast en variabel deel

In het nieuwe systeem betaalt ieder huishouden, onafhankelijk van de samenstelling, een vast deel en een variabel deel. Het het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat een vuilniszak in een ondergrondse container wordt gestopt. Door afval goed te scheiden en de hoeveelheid restafval te beperken is er de mogelijkheid voor huishoudens om de afvalkosten te beperken. De verwachting is dat een gemiddeld huishouden minder gaat betalen dan nu. Bovendien wil het college de komende vier jaar het vaste deel verder omlaag brengen, tenzij uit een evaluatie blijkt dat het nadeel van afvaldumping onbeheersbaar wordt.

Stimuleren, motiveren, belonen en handhaven

Belangrijke succesfactor bij het invoeren van diftar is het stimuleren en motiveren van inwoners om hun afval goed te scheiden. Communicatie is daarbij cruciaal. Daarom wil het college ook alternatieve beloningsystemen mogelijk maken. Daarmee kunnen bewoners geld of extra 'gratis' stortingen van afvalzakken verdienen als ze meewerken aan opruimacties, zwerfafvalverwijdering of andere acties die de leefomgeving ten goede komen. In de komende maanden worden pilots uitgevoerd om deze stimuleringsacties te ontwikkelen.

Kortingen voor minima

Huishoudens die van een minumiminkomen moeten rondkomen krijgen in het voorstel van het college zowel korting op het vaste als op het variabele deel. Zo kunnen zij de de eerste twaalf vuilniszakken met restafval gratis storten.  

Hoe verder

Het voorstel om een diftar-systeem in te voeren met een vast en variabel deel ligt nu voor bij de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met dit voorstel volgt voor de zomer een nader uitgewerkt voorstel. De definitieve vaststelling van de tarieven zal dan in november bij het vaststellen van de begroting plaatsvinden.

Meer informatie is te vinden op www.arnhem.nl/diftar


DIFTAR Vraag & Antwoord lijst  

Wat is diftar?

Diftar is een afkorting van differentiatie in tarieven. Diftar is een andere manier om de afvalstoffenheffing te verrekenen. Een deel van het tarief is vast en voor iedereen gelijk, een ander deel is variabel en wordt bepaald door het aantal zakken restafval dat een huishouden aanbiedt. Het aanbieden van gescheiden afval zoals GFT, PMD, papier en glas blijft gratis.

Waarom wil het college diftar invoeren?

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor diftar omdat het de inwoners van Arnhem zal stimuleren meer afval te scheiden en inwoners zelf invloed krijgen op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De invoering van Omgekeerd Inzamelen was een eerste stap in die richting. We willen de hoeveelheid restafval omlaag brengen. Hiervoor is een betere afvalscheiding nodig, en beter nog, een ander koopgedrag zodat afval kan worden voorkomen. Arnhem zit nu op gemiddeld 225 kg restafval per inwoner per jaar. We willen dit door Omgekeerd Inzamelen en diftar omlaag brengen richting de 100 kg per inwoner per jaar. 

Wat is er zo goed aan afval scheiden?

Afvalverwerking is duur. Restafval moet worden verbrand, dat kost geld en leidt tot vernietiging van grondstoffen omdat er nog veel waardevol materialen in zitten. 

Afval voorkomen is daarom het beste. Als dat niet lukt, heeft afval scheiden de voorkeur. Gescheiden afval kan opnieuw worden gebruikt. Het wordt weer grondstof voor een nieuw product. Bij voorbeeld: oud papier wordt toiletpapier en een pet-fles die als statiegeld wordt ingezameld wordt gebruikt om een nieuwe fles van te maken. Gescheiden afvalstromen zoals papier en PMD hebben een positieve opbrengst en leveren dus geld op. GFT-afval kan tegen lager kosten dan restafval worden verwerkt. Door deze materiaalstromen apart in te zamelen en her te gebruiken, zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Restafval moeten we dus zoveel mogelijk zien te voorkomen.

Hoeveel gaat men betalen?

Dat kunnen we nu nog niet precies aangeven. Dat komt de tarieven nog niet zijn vastgesteld. Wel hebben een berekening op basis van gemiddelden gemaakt, die vindt u hieronder.

 

Afvalstoffenheffing                                    2017                                                2018

1 persoonshuishouden                          € 182,28                                              € 154,-

Meer persoons huishouden                   € 246,00                                              € 238,-

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft een voorstel aan de gemeenteraad.

Het nieuwe tarief is als volgt opgebouwd:

Er is een vast deel van € 104 per huishouden. Daarbij maken we geen onderscheid meer tussen 1- en meerpersoons huishoudens.

Daarbovenop komt een variabel bedrag, van  € 1,63 per vuilniszak die in de ondergrondse container voor restafval wordt gedaan. Deze prijs per zak staat nog niet vast en is gebaseerd op gemiddelden. Een definitief tarief wordt dit najaar vastgesteld. 

Wie bepaalt of de invoering van diftar doorgaat?

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord. Het college van burgemeester en wethouders legt haar voorstel nu voor aan de gemeenteraad.  De verwachting is dat in maart 2017 de gemeenteraad het voorstel van het college behandeld en erover besluit. Uitgangspunt voor het college is dat diftar per 1 januari 2018 kan worden ingevoerd.

Wat betekent diftar voor eenpersoonshuishoudens?

Het onderscheid tussen eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden, zoals in de huidige afvalstoffenheffing, wordt losgelaten.

Hoe gaat de gemeente registreren hoeveel zakken ik aanbied?

Dat gebeurt via de afvalpas waarmee men de container opent. Een afvalpas is gekoppeld aan een adres. Zo kunnen we vaststellen hoeveel zakken er per adres in een ondergrondse container zijn aangeboden.

Hoe worden de wijken betrokken bij diftar?

Diftar geldt voor ieder huishouden in Arnhem. Daarbij wordt geen onderscheid per wijk gemaakt. Wel kan er op wijkniveau onderscheid gemaakt worden in de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Ook bij het opzetten van pilots om stimulerings- en beloningsprikkels te testen zal per wijk gekeken worden waar behoefte aan bestaat.

Waarom eerst Omgekeerd Inzamelen en nu diftar?

Omgekeerd Inzamelen en diftar sluiten heel goed op elkaar aan. Ze hebben allebei tot doel om het scheiden van afval te stimuleren. Medio 2017 doet heel Arnhem mee met Omgekeerd Inzamelen en heeft iedereen de voorzieningen om afval te scheiden dicht bij huis. Met diftar is er ook een financiële prikkel om afval te scheiden. Immers door goed afval te scheiden kun je de kosten voor afvalstoffenheffing zelf beïnvloeden.

Levert de invoering van Diftar niet veel afval in de openbare ruimte op?

Dit is een belangrijk aandachtspunt bij diftar. We zetten in op het belonen van goed gedrag. We willen programma's ontwikkelen waarbij bewoners bijvoorbeeld punten of extra stortingen van afvalzakken kunnen verdienen als ze meewerken aan een opruimactie of andere activiteiten die de buurt ten goede komen. Daarnaast houden we rekening met het inzetten van extra handhaving om de pakkans bij het dumpen van afval te vergroten.

Wat betekent het voor huishoudens in het buitengebied waar geen ondergrondse containers zijn?

Ook voor deze huishoudens wordt diftar ingevoerd. Deze huishoudens blijven gebruik maken van de grijze minicontainers voor restafval. Het aantal keren dat zij de container aanbieden wordt geregistreerd. De variabele kosten voor een containerlediging worden in lijn gebracht met de kosten per zak.

Wat zijn de gevolgen voor huishoudens met een minimuminkomen?

Op dit moment betalen minima in Arnhem geen afvalstoffenheffing. Bij diftar gaat dat veranderen. Wel krijgen zij 75% korting op het vaste tarief. Minima betalen € 26 in plaats van € 104 vaste kosten. Bovendien krijgen zij de eerste 12 stortingen van restafval per jaar gratis.

Let op: Alle bovenstaande tarieven zijn nog niet definitief en gebaseerd op een gemiddelde berekening. Aan deze berekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Het betreft een voorstel aan de gemeenteraad.