X

Team Leefomgeving Noord-West

geplaatst op zaterdag 02 december 2017 Team Leefomgeving Noord-West

 

 

 

 

 

TEAM LEEFOMGEVING NOORD-WEST 2017-2018

Sinds oktober 2016 zijn in alle wijken van de gemeente Arnhem teams leefomgeving actief. Ook in úw wijk! Wij werken nauw samen met de sociale wijkteams.

Als team leefomgeving praten we zoveel mogelijk met bewoners, groepen, organisaties en bedrijven in de straten, buurten en de wijk. Zo leren we steeds beter welke thema's in uw wijk belangrijk zijn en wat uw wensen en ambities zijn voor de wijk.
Door als gemeente met teams ín de wijken te werken, willen we meer mogelijk maken, dát doen waar behoefte aan is in de wijk, met kortere lijnen en met minder bureaucratie.

Het team leefomgeving is verantwoordelijk voor de wijkbegroting.

Als we actie willen ondernemen, of andere dingen willen in uw wijk, dan moeten we keuzes maken:
● Wat kan anders en beter in uw wijk? U heeft invloed, dus vertel het ons!
● Welke kansen ziet u om samen met uw buurt aan te pakken?
● Wat hebt u daarvoor van ons nodig?
● Wat kan minder zodat geld beschikbaar komt voor nieuwe plannen?

Samen doen we wat nodig is!

Waar zijn we samen met u mee bezig (geweest) in 2017?
• Aanwonenden Apeldoornseweg betrokken bij vier ontwerpateliers ten behoeve van grootschalige herinrichting
• Bijdrage geleverd aan alle bewonersoverleggen, aan gesprekken met voorzitters/besturen, mee-organiseren bewonersavonden
• Uitvoeren wijkschouw met bewonersvertegenwoordiging in diverse wijken
• Verwijderen drempels o.a. op de Van Lawick van Pabststraat, herinrichting wegen op verzoek van bewoners, 30km-zone aanpassingen
• In gesprek over o.a.: realiseren scootmobielpool Arenheem samen met het sociaal wijkteam / realisatie gezellig multifunctioneel ontmoetingspunt in de wijk / groenplan Burgemeesterswijk / draagvlak voor begeleid wonen in Burgemeesterswijk
• Betrokken bij het meedenken van bewoners over ontwikkeling K10 stationsgebied, over plaatsing laadpalen
• Onderzoeken fietsenstallingen in voortuinen n.a.v. plannen bewoners
• Coördinatie opzetten parkeerplan St. Marten/Sonsbeek, in gesprek over parkeerproblemen / ondersteunen bewoners bij parkeerplannen op diverse plekken
• Samen met bewoners en diverse netwerkpartners tot oplossingen komen in uiteenlopende overlastsituaties
• Meedenken over Automaatje - vrijwilligersvervoer op maat - gefaciliteerd door de ANWB, samen met SWOA
• Opzetten proeftuin bewoners in de bijstand in samenwerking met het sociaal wijkteam in de wijken Klarendal en St. Marten
• Ondersteuning en doorontwikkeling van het project 'Groene Wijkstroom' wat gestart is in St. Marten
• Ondersteuning proeftuin inzet ervaringsdeskundigheid bij GGz problematiek i.s.m. Vitale verbindingen en het sociaal wijkteam
• Samen met bewoners en kernorganisatie vergroten/verbeteren van de verkeersveiligheid op diverse plekken
• Ondersteunen initiatieven en zelfredzaamheid Calluna in Heijenoord
• Verbinding leggen tussen wijk en ontwikkeling De Koepel; realiseren doorstart klankbordgroep
• Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven zoals Nul op de meter, Wijk van de toekomst, "groen"parkeren in Heijenoord
• Organiseren verzelfstandiging van exploitatie Bouwspeelplaats De Leuke Linde in Klarendal
• Intensieve ondersteuning project WijkWerkPalet - Wasplaats in Klarendal en uitbreiden van ontmoetingsplek in de wijk voor diverse doelgroepen
• Ondersteuning diverse projecten zoals 'Mijn leven in Kleur', Meester/Gezel, Proefpleintje Klarendal, Kids in Balans
• Meedenken over onderhoud achterpaden, opruimen zwerfafval, brainstormmiddag door bewoners over aanspreken wijkbewoners op afvaloverlast in Klarendal
• Meedenken met bewoners en diverse partners over het terugdringen van overlast en bijdragen aan de herinrichting van het Luthers Hofje
• Onderzoek zorg en overlast Camping Arnhem
• Monitoren bewonersparticipatie rondom herontwikkeling RIN-locatie (Sylva's Bos)
• Agenderen en meedenken over groot onderhoud in Schaarsbergen, inclusief de aanpak van het voorkomen van wateroverlast en het stimuleren van aanpassingen rondom de eigen woning
• Opdrachtgever realisatie van 30km-zone aanpassingen in Schaarsbergen
• Bevorderen sociale cohesie door aandacht voor passende ontmoetingsplekken en daarmee het vergroten van de levendigheid in de wijk
• Meedenken over verlagen toegestane snelheid n Kemperbergerweg
• Gesprekspartner in aanleg SnelFietsRoute Klingelbeekseweg
• Meedenken over duurzaamheidsinitiatieven in de wijk Hoogstede/Klingelbeek e.o.
• Opdrachtgever aanpassing Holleweg
• Mede mogelijk maken bouw Buurthuisje Hoogstede/Klingelbeek e.o.


Dit gaan we in 2018 doen:
De belangrijkste speerpunten hebben we in ons wijkprogramma opgenomen om samen met u aan te werken. Dit programma is ook vastgelegd in de Meerjaren Programma Begroting van de gemeente Arnhem. De begroting leest u hier of kijk op www.arnhem.nl/Bestuur/financien/begroting.

Voor Noord-West hebben we vijf speerpunten in 2018:

Participeren in de wijk bevorderen
Inwoners activeren naar betaald of onbetaald werk en/of deelname aan de samenleving. Dit betekent dat we willen dat meer inwoners:
· meedoen: iedereen die kan levert op zijn of haar manier een maatschappelijke bijdrage; we stimuleren bewoners hun rol te pakken bij ontwikkelingen die in hun woon- en leefgebied van belang zijn.
· integreren: voor elke inwonersgroep is er ruimte om naast elkaar en met elkaar te leven. We zetten in op projecten die zijn gericht op het kennismaken met elkaar en die ook als doelstelling hebben om langdurig met elkaar verbintenissen aan te gaan.
· elkaar ontmoeten: dit doen we door het in stand houden en verbeteren van huidige ontmoetingsplekken en/of het faciliteren van de totstandkoming van eventuele nieuwe plekken die breed worden gebruikt en ingezet en uitnodigend zijn voor een breed publiek.

Achterstanden bij kinderen voorkomen en aanpakken
Nog teveel kinderen leven in Arnhem in armoede, (vaak) van generatie op generatie. Dit heeft negatieve invloed op het gebied van participatie, onderwijs, gezonde levensstijl en opvoeding. We willen deze spiraal doorbreken en kinderen die in zo'n milieu opgroeien perspectief en kansen bieden op een beter leven.
Belangrijk hier is een doorlopende ketenaanpak (thuis, school, buitenschoolse activiteiten) in een doorlopende leeftijdslijn.

Duurzame wijk stimuleren
Een duurzame wijk gebruikt minder energie, kent een goede waterafvoer, is groen(er) en schoon. We ondersteunen en stimuleren bewegingen in de wijk die hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door extra inzet op duurzaamheidsinitiatieven, het schoonhouden van de wijk en op het verminderen wateroverlast.

Wijkeconomie versterken
Ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen bij het levensvatbaar maken en houden van een wijk. Initiatieven die hierbij aansluiten of die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving, ondersteunen we. Dit zorgt ook voor meer betrokkenheid bij de wijk.

Het creëren van een aantrekkelijke en veilige leefomgeving in samenspraak met de inwoners
We willen de betrokkenheid, inbreng en beslissingsbevoegdheid van inwoners vergroten bij de inrichting van de bebouwde omgeving (bouwplannen) en de openbare ruimte (herinrichting). Daar waar regelgeving beperkend is zoeken we naar maximale ruimte. Ook nemen we waar nodig het initiatief voor het veranderen van regels en beleid.

De wijk leeft! Wat in 2018 belangrijk is, kan het jaar daarna misschien anders zijn. Ons wijkprogramma is dan ook niet statisch, maar verandert mee in de tijd. Op basis van uw signalen uit de wijk.

Waar kunt u het team leefomgeving vinden of bereiken?
Wij werken vanuit de Rentmeester woning in Park Sonsbeek en zitten regelmatig in de wijk, bijvoorbeeld in het MFC Klarendal, De Nieuwe Hommel, 't Huukske of De Molenplaats.

Ook kunt u ons telefonisch en per e-mail bereiken. Onze algemene mailbox wordt vrijwel dagelijks bekeken: noord-west@leefomgevingarnhem.nl

Caroline Baarschers - caroline.baarschers@arnhem.nl. tel. 06-46815467
Fred de Bruijn - fred.de.bruijn@arnhem.nl, tel. 026-377 5097
Heidi Geertsen - heidi.geertsen@arnhem.nl, tel. 026-377 5734
Silvia Groosman - silvia.groosman@arnhem.nl, tel. 06-53426901
Els van Outvorst - els.van.outvorst@arnhem.nl, tel. 026-377 3440

U kunt het volledige wijkprogramma bij ons opvragen.

Meldingen openbare ruimte
Ook bij u in de buurt vinden doorlopend reguliere wijkonderhoudswerkzaamheden plaats door onze collega's van Wijkonderhoud.
Ligt er een tegel scheef? Is de verlichting in uw straat stuk? Voor problemen en/of vragen over de openbare ruimte en uw directe leefomgeving kunt u een melding maken via onze website www.arhem.nl  melding doen. Het voordeel hiervan is dat wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding via e-mail.
U kunt ook telefonisch melden via het rechtstreekse servicenummer van de gemeente Arnhem: tel. 0900-1809.

Sociale wijkteams Arnhem
Voor persoonlijke ondersteuning of advies, bijvoorbeeld bij opvoeding, huisvesting, zorgen om inkomen of psychische problemen neemt u contact op met de sociale wijkteams, tel. 088-226 00 00 of www.wijkteamsarnhem.nl

Versie 29 november 2017