X

Notulen van de vierde en laatste vergadering van de Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva's Bos op 12 april 2018

geplaatst op dinsdag 22 mei 2018 Notulen van de vierde en laatste vergadering van de Klankbordgroep RIN-locatie/Sylva's Bos op 12 april 2018 Verslag klankbordgroep RIN-locatie / Sylva’s Bos (extern verzorgd)

Datum 12 april 2018
Plaats Dorpshuis Schaarsbergen
Tijd 20.00 – 22.45 uur
Aanwezig Steven Ruikes (voorzitter), Marnix ten Brinke (dorpsraad Schaarsbergen)
Walter Landsaat, Huub van der Post (DHC, Dutch Housing Company), Froukje Nauta (Buro Lubbers Landschapsarchitect)
Carla Frederix (gemeente Arnhem)
Fred Bosman, Marjolein Kaarsemaker, Luuk Seelen, Ente Sneek, Marlies van Dael,
Paul Lentjes, Seph Heymans, Kees Jan Leuvenink, Jan Houwert, Marian Blom, Miranda Meijer (bewoners)
Janneke Slingerland (notulist)
Afwezig Anthony Heymen, Claudia di Somma en Lilian Tanger (met afmelding), Wicher van de Steeg (zonder afmelding).

1. Opening
De voorzitter opent de vierde en laatste bijeenkomst van de klankbordgroep en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda, ingekomen stukken en notulen
Een agenda is niet verstuurd omdat informatie over de stand van zaken het enige onderwerp van de bijeenkomst is. De presentatie wordt verzorgd door Buro Lubbers van Dutch Housing Company.
De agenda wordt aldus vastgesteld.

Er zijn geen ingekomen stukken.

De vorige bijeenkomst vond plaats op 7 november 2017. De notulen zijn toegezonden. De notulen worden ongewijzigd en onder dankzegging vastgesteld.

3. Sylva’s Bos: het ontwerpbestemmingsplan De ontwikkeling van gebiedsvisie naar bestemmingsplan
Huub van der Post meldt dat de stukken naar verwachting op 24 april 2018 door het college worden vastgesteld, waarna het bestemmingsplan eind april ter inzage wordt gelegd. Hij toont de tekeningen en meldt dat het mogelijk is gebleken om een goede ontsluiting van het gebied te realiseren.

Het cultuurhistorisch onderzoek en ontwerp inrichtingsplan: Buro Lubbers
Froukje Nauta heeft veel materialen ontvangen uit de omgeving, onder meer oude foto’s en kaarten. Deze oude kaarten zullen op termijn gedeeld worden met de klankbordgroep. Ze laat aan de hand van de kaarten de ontwikkeling van het gebied zien. Al in 1881 is de eerste hoeve gevonden op een kaart van landgoed Mentenberg.
Aan de hand van oude luchtfoto’s en een oud tuinplan is te zien hoe het gebied gaandeweg is volgebouwd. Vanaf 1975 vindt steeds meer stedelijke ontwikkeling plaats.
Oude foto’s tonen dat de Sylvahoeve oorspronkelijk uit bakstenen is opgetrokken. Later is de hoeve wit gemaakt en daarna heeft het de zandkleur gekregen. Van het oude tuinplan zijn enkele relicten aanwezig en een aantal rododendrons, coniferen en taxussen. De bedoeling is dat de verlaagde tuin wordt hersteld. Het voorhof kan niet meer naar de oude maten gerestaureerd worden. Inmiddels is de tuin opgeschoond en wordt er gekeken waar de oorspronkelijke routes lagen met de bedoeling om deze zoveel mogelijk te herstellen.
Van de oostelijke entree zijn weinig oude foto’s gevonden en van het portico is niets teruggevonden. Veel informatie en de terminologie zijn afkomstig van de eigenaar, zoals de ‘geheime tuin’ en de ‘tuin met de berceaus’. De geheime tuin wordt in het nieuwe ontwerp weer meegenomen als een omsloten tuin, een koppeling tussen het buurtje en het landhuis.
Het landgoed moet weer eigen eenheid worden met de drie terrassen. Pas na doorgang door een groene poort vind je dan de toegang naar het buurtje.

Een bewoner meldt dat de eerste woning van het landgoed is gebouwd door de heer Mentenberg in 1702. Pas later is het landgoed Bakenberg genoemd en nog weer later is de oorspronkelijke naam Mentenberg weer teruggekomen.

Voorlopige inrichtingsplan
Huub van der Post zegt dat de locatie wordt gezien als overgang tussen het landgoed en de bebouwde kom van Schaarsbergen. Markante bomen blijven behouden. Zieke en onveilige bomen worden gekapt of vervangen. In het bos is de nieuwe kavelstructuur uitgezet en er is gekeken op welke wijze de bomen zoveel mogelijk ingepast kunnen worden. Een markante Douglas-spar moet gekapt worden voor de toegankelijkheid van het gebied. Op de meeste kavels blijven grote bomen staan en op alle open plekken worden bomen zoveel mogelijk terug geplant. Over het geheel komen er 24 bomen meer bij dan er worden gekapt. Een deel van de tuinen krijgt hagen van rododendrons of takkenrillen.

De klankbordgroep reageert positief en noemt de plannen mooi of perfect. Gevraagd wordt naar de eigenaar van de Sylvalaan.
Antwoord: deze is voor de helft van de RIN locatie. Een deel behoort tot de conciërgewoning en een deel is van Jan Houwert.

De voorzitter vraagt of het mogelijk is om via de slagboom op het terrein te komen.

Huub van der Post zegt dat dit niet mogelijk is omdat hier is sprake van een eigendomspositie. Frans van den Heyden heeft toegestaan dat de RIN over zijn terrein reed en in deze hoek staan markante bomen. Mogelijk kan het terrein op deze plek toegankelijk worden voor voetgangers. Het elektriciteitshuisje verdwijnt. Het ontwerp is door de brandweer getoetst, inclusief de toegangen. Er is een mogelijkheid voor de brandweer om te keren en er is een waterpunt in het midden van de buurt. De verharding van de weg varieert en vanwege de bomen is de weg niet overal even breed. De ambitie is om zo min mogelijk verharding toe te passen. Het parkeergebied wordt zoveel mogelijk voorzien van grasstenen. Er wordt geen asfalt gebruikt in het voorlopige ontwerp. De bedoeling is om het informele karakter van het bosgebied zoveel mogelijk te behouden.

De klankbordgroep reageert instemmend op de toegangsmogelijkheden. Mogelijk kan via de geheime tuin een verbinding gelegd worden tussen het oude en nieuwe deel en kan daar een tweede toegang gerealiseerd worden.
Een bewoner verzoekt om van het pad dat toegang geeft tot de achtertuinen van de bewoners geen publiek pad te maken.

Huub van der Post verwacht dat het pad vooral door bewoners wordt gebruikt. Het leidt naar de geheime tuin. Het is mogelijk om het pad aan de achterzijde minder toegankelijk vorm te geven. Hij neemt de opmerking mee.

De parkeerplekken zijn buiten het perceel van Portaal gehouden.
Voor de appartementengebouwen komen ondergrondse afvalcontainers. Voor groenafval komt een aparte plek met kliko’s, ingepast in een groene plek. De grondgebonden woningen krijgen eigen kliko’s op hun terrein.
Langs de Sylvalaan komt geen verlichting en in de wijk wordt terughoudend verlichting aangelegd die een voldoende veilig gevoel geeft en ecologisch zo min mogelijk verstorend is. Verder wordt het oude hout zoveel mogelijk verwerkt in het gebied. Veel aandacht is besteed aan de hoogteverschillen in het carré dat moet gaan fungeren als ontmoetingsplek voor de buurt.

Een bewoner vraagt of het mogelijk is om uit de gemeentelijke opslag in het gebied kunstwerken uit de tijd van de aanleg van de tuin te plaatsen.
Froukje Nauta vindt dat dit goed zou passen. Ze neemt het verzoek mee in het overleg dat staat gepland met de monumentencommissie.

De klankbordgroep is tevreden over het goed onderbouwde, doorwrochte plan.
Paul Lentjes vraagt of de ontwikkeling van het plan deel uitmaakt van de ontwikkelingskosten en wie de eigenaar is van de grond van de geheime tuin.

Huub van der Post zegt dat DHC eigenaar van de grond is en een deel behoort bij de Sylvahoeve. De geheime tuin heeft een status als gemeentelijk monument. De kopers worden in de toekomst eigenaar van de geheime tuin en voor het beheer wordt een vve opgericht, net als voor de appartementen. De grond is privéterrein en de toekomstige eigenaars kunnen besluiten over de toegankelijkheid en over de wijze van onderhoud. Ook de verlichting van het gebied valt onder verantwoordelijkheid van de bewoners.

Marjolein Kaarsemaker suggereert om de geheime tuin onder te brengen in een stichting. Dit biedt de mogelijkheid om voor het onderhoud subsidie aan te vragen.
Paul Lentjes wijst erop dat de rekening voor het onderhoud straks ligt bij de toekomstige eigenaren. Hij benadrukt om bij hen dan ook de ruimte te laten om hierover te besluiten. Hij gaat ervan uit dat er meerdere afzonderlijke vve’s gevormd moeten worden. Naast de kosten van de grond zullen de vve’s een behoorlijke last vormen. Hij pleit ervoor om de eisen beperkt en haalbaar te houden.

Carla Frederix zegt dat de gemeente verwacht dat de tuin toegankelijk is voor wandelaars en fietsers. Het cultuurhistorisch onderzoek en het plan worden voorzien van een ambtelijk advies en voorgelegd aan de commissie Welstand. Bepaalde elementen in de tuin zijn beeldbepalend en dat zorgt ervoor dat zaken vergunningplichtig zijn, zoals het plaatsen van schuttingen.
Het is mogelijk dat de gemeente het onderhoud van de tuin verzorgt op onderhoudsniveau c. Echter, dit doet geen recht aan de tuin. Mogelijk is een link te maken met groenclubs.

Huub van der Post en Froukje Nauta nemen de opmerkingen mee en overleggen met de monumentencommissie over de mogelijkheden van onderhoud van de tuin en over welke juridische entiteiten mogelijk zijn voor de toekomstige eigendomssituatie. Een optie voor het onderhoud kan zijn dat de gemeente onderhoudsniveau c voor haar rekening neemt en dat de bewoners daar een plus op leggen.

De klankbordgroep vraagt wat er tegenover staat als de gemeente wil dat de tuin toegankelijk blijft. De bewoners vragen de gemeente dringend om naar de verantwoordelijkheden te kijken voor het onderhoud van de tuin en ook voor de lantarens en het bosgebied. Ze verzoeken om als naam van de tuin De Verlaagde tuin te hanteren.

De voorzitter maakt een afspraak voor de klankbordgroep om via de wijk en de gemeente een gesprek te voeren over de eigendomssituatie en het beheer en de verantwoordelijkheid voor de Verlaagde tuin. Indien gewenst, kan iemand van de aanwonenden deelnemen aan het gesprek.

Walter Landsaat vraagt de klankbordgroep naar de wensen voor ontsluiting van het gebied in relatie tot de ontsluiting en toegang tot de Verlaagde tuin.

De klankbordgroep heeft gepleit voor een wandelpad en de gemeente wil graag een bredere weg die voor de brandweer toegankelijk is. Voor de meeste bewoners is een wandelpad voldoende. Mogelijk is fietsontsluiting logisch en mogelijk met beperkte kosten, maar het moet zeker geen brommerpad worden.

Kosten
Huub van der Post geeft aan dat een begroting wordt gemaakt voor mensen die interesse in een woning hebben. Hierin worden de vraagprijs en ook de kosten voor de vve meegenomen. Er wordt een indicatie berekend van de maandelijkse lasten.

Afwijkingen van de gebiedsvisie
Huub van der Post meldt de punten waarin het bestemmingsplan van de gebiedsvisie afwijkt:

1. Voor het behoud van een extra boom is een kleine overschrijding van de gebiedsvisie nodig. De gemeente steunt dit.

De klankbordgroep stemt daarmee in er is blij dat de boom blijft staan.

2. Bij het drielaagse appartementengebouw wordt afgeweken van de voorgeschreven belemmeringshoek in de gebiedsvisie.

De klankbordgroep stemt daarmee in.

3. Bij het vierlaagse appartementengebouw komt de bouwhoogte (0,7 m) hoger uit dan in de gebiedsvisie is voorgeschreven (maximaal 12 m). Bij een klein deel van het gebouw is de goothoogte (maximaal 10 m) gelijk aan de bouwhoogte (12,7 m).

De klankbordgroep heeft geen directe bezwaren, maar wil graag meer inzicht. De klankbordgroep wil meer informatie over de locatie van het gebouw ten opzichte van de omgeving. Huub van der Post voegt een verbeelding toe aan de stukken.

Een bewoner heeft moeite met de mogelijkheid in de vergunning tot een afwijking van 10% bij de bouwhoogte.

Huub van der Post meldt dat de hoogte met een speling van enkele centimeters kan worden bepaald. Voor de bouwhoogte geldt dan ook geen mogelijkheid voor een afwijking van 10%.

4. In de zone langs de Sylvalaan komt de goothoogte op 9,5 m en 6,5 m in plaats van de in de gebiedsvisie bepaalde hoogte van 6 m. Dit is het gevolg van de keuze voor woningen met een plat dak. De bouwhoogte blijft ruim onder de norm en de woningen blijven allemaal onder de bouwhoogte van het huidige kantoor.

De klankbordgroep heeft geen bezwaar.

5. De peilhoogte rond het appartementengebouw Merkendal wijkt af van de daadwerkelijke hoogte, waardoor de bouwhoogte afwijkt. Om niet extra te hoeven afgraven en geen extra bomen te hoeven kappen, is ervoor gekozen om hier iets af te wijken.

De klankbordgroep heeft geen bezwaar. De klankbordgroep vraagt een bevestiging van het peil waarop de woningen uiteindelijk gebouwd worden.

Duurzaamheid
Sylva’s Bos wordt gasloos. Er wordt gewerkt met luchtwarmtepompen met per woning een systeem. De woningen worden gebouwd met veel hout, wat zorgt voor een beperkte CO2-uitstoot. Hij legt de mogelijkheid voor om in de wijk te werken met een aanbod van duurzame deelauto’s.

De klankbordgroep vraagt naar het risico op geluidsoverlast van de pompen.

Huub van der Post zegt dat hij elders met succes en naar tevredenheid luchtwarmtepompen in het dakvlak heeft toegepast. De opmerkingen neemt hij mee.

Een bewoner vraagt naar de mogelijkheid tot combinatie van de warmtepomp met zonnepanelen.

Huub van der Post zegt dat dit mogelijk is, afhankelijk van de bomen die in het gebied staan. Er wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Aanvullende duurzaamheidswensen zijn welkom.

4. Proces en planning
In week 17 is het ontwerpbestemmingsplan gereed. Naar verwachting kan de gemeenteraad het in juli 2018 (na de inspraakronde en verwerking van de zienswijzen) vaststellen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het plan en voor het herstel van de tuin kunnen daarna in juli 2018 worden aangevraagd.
Als alles volgens plan verloopt, kan eind 2018 de schop in de grond. De bouwperiode duurt een tot anderhalf jaar. Het bouwterrein is toegankelijk via de Kemperbergerweg.
Samen met de aanvraag voor het bestemmingsplan loopt een aanvraag bij de gemeente voor een ontheffing voor geluidhinder tijdens de bouw vanwege een woning bij het bos.

Huub van der Post zal de presentatie delen via de website zodra hij de juiste versie van de tekeningen daarin heeft verwerkt. Indien gewenst, kan een pdf van een tekening worden opgevraagd. Ook is het mogelijk om nadere toelichting te vragen.
Zodra het definitieve ontwerp en de artist-impression gereed zijn, starten de promotie en de verkoop. Hij verwacht dat dit voor de zomer kan starten, afhankelijk van ingediende zienswijzen.

5. Sluiting
De voorzitter dankt de sprekers voor hun toelichting en vat de afspraken samen:
• De klankbordgroep gaat in gesprek met de gemeente over toekomstig eigendom en beheer van de Verlaagde tuin.
• De fiets-technische toegang van de Mentenbergerweg wordt onderzocht.
• Op de afwijkingen van de gebiedsvisie zijn weinig grote bezwaren geuit. Ieder is hierin vrij om eigen afwegingen te maken.
Hij spreekt zijn dank uit aan de klankbordgroep voor de kritische en constructieve blik.

De voorzitter sluit hiermee de laatste sessie van de klankbordgroep af en sluit de vergadering.