X

Wijziging dienstregeling lijn 9 leidt tot vragen aan Burgemeester/College B&W vanuit de politiek

geplaatst op zondag 28 oktober 2018 Wijziging dienstregeling lijn 9 leidt tot vragen  aan Burgemeester/College B&W vanuit de politiek

Invloed uitoefenen door DRS op de politiek helpt. Door D66 worden inmiddels vragen gesteld over het wijzigen van de dienstregeling van lijn 9 zonder overleg met de betrokken wijken. Het gaat daarbij om ingrijpende gevolgen voor ons als bewoners.

Zie hierna de schriftelijke vragen die door D66 zijn gesteld aan Burgemeester/College B&W.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN                                                            Burgemeester / College B&W
                                                                                                        Koningstraat 38
                                                                                                        6811 DG Arnhem

Datum                    Contact                       Doorkiesnummer   Email
26 oktober 2018   Maarten Venhoek    06 53858553             maarten.venhoek@d66arnhem.nl

Betreft Lijn 9

Zoals ieder jaar is er door Breng een voorstel gemaakt met wijzigingsvoorstellen in de dienstregeling voor het nieuwe jaar. De gemeentes worden daarbij ook ieder jaar in de gelegenheid gesteld om een reactie op de voorstellen te geven.

Een van de voorstellen voor de dienstregeling 2019 is om op zondag de frequentie van de bus op lijn 9 naar Schaarsbergen terug te brengen van 2x naar 1x per uur. Dit vanwege de op zondag lage bezetting van deze bus.

In de reactie in september 2018 van het college op dit voorstel naar de provincie, die de concessie beheerder is, staat het volgende vermeld:
A009 Arnhem CS – Hoogkamp – Schaarsbergen
Voorstel om op zondag de frequentie te reduceren van 2x naar 1x per uur. De gemiddelde bezetting van lijn 9 op zondag bedraagt slechts 2,2. Naar onze mening kan dan ook worden volstaan met een uurdienst aangevuld met Breng Flex.
Reactie gemeente Arnhem: Niet akkoord, dit is onderdeel van de nu lopende Stadsnettenstudie. En ook niet akkoord zolang BrengFlex nog niet wordt aangeboden tegen regulier OV-tarief.

De reactie van het college is naar onze mening terecht afwijzend. Enerzijds omdat Breng Flex niet beschikbaar is tegen de standaard OV-tarieven en niet benut kan worden met de OV-chipkaart, maar anderzijds omdat dit ook indruist tegen het (naar onze mening terecht) in september 2017 door het college richting de provincie gecommuniceerde standpunt over minimale frequenties in het stadsnet. In die brief van september 2017 schrijft het college:
Stadslijnen na 21.00u van 2x naar 1x per uur
Over dit voorstel willen we kort en duidelijk zijn: we zijn het hier volstrekt mee oneens. Het is voor ons een voorstel dat geen recht doet aan het toegenomen openbaar vervoergebruik en de toenemende bezoek aan de binnenstad. Daarnaast zijn we het principieel mee oneens om in een stedelijk omgeving de frequentie te verlagen naar minder dan 2* per uur.

Groot is dan ook onze verbazing dat na weging door de provincie blijkt dat de frequentie op zondag weliswaar niet wordt teruggebracht, maar dat als alternatief straks de bus standaard ’s avonds na 20:00 niet meer rijdt.

Uit navraag bij het wijkteam en de wijkvertegenwoordigers is mij gebleken dat deze aangepaste wijziging niet met hen is besproken.

In de brief van de provincie aan de vervoerder, welke in afschrift is gestuurd naar de gemeente, staat nu als besluit van de provincie het volgende:
A009 Frequentiedaling Arnhem CS-Hoogkamp-Schaarsbergen op zondag
Deze lijn heeft op zondag 3,9 reiziger per rit. Op alle dagen is in de avonduren echter een grote terugval in reizigersaantallen te zien. Wij hebben, gezien de bezettingscijfers, gesuggereerd de dienstregeling elke dag na 20.00 uur te beëindigen, in plaats van het terugbrengen van de frequentie op zondag. Ook het Rocov heeft laten weten de suggestie te steunen. Naar aanleiding hiervan heeft u het voorstel conform onze suggestie gewijzigd en gaan wij akkoord met het aangepaste voorstel.

Het gaat hier niet meer over het oorspronkelijke voorstel waar het college een reactie op gegeven heeft maar over een alternatief voorstel.

De fractie van D66 heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college.

In de reactie wordt het voorstel voor het dagelijks schrappen van de bus na 20:00 aangeduid als ‘onze suggestie’.

1. Wanneer, en door wie (welk orgaan en welke bestuurder) is deze suggestie gedaan?
2. Wie (welk orgaan en welke bestuurder) heeft het uiteindelijke besluit genomen om deze ‘suggestie’ door te voeren?

Uit de brief lijkt het erop dat het voorstel afkomstig is van de provincie.

3. Is dit alternatieve voorstel besproken met het college, en zo ja, heeft u met dit voorstel ingestemd?
4. Als het voorstel wel met u besproken is, wat zijn dan uw redenen geweest om met het voorstel in te stemmen?
5. Als het voorstel wel met u besproken is, waarom is dit voorstel dan niet met de betrokken wijk(en) besproken?
6. Als het alternatieve voorstel niet met u besproken is, waarom is dat niet gebeurd?
7. Als het alternatieve voorstel niet met u besproken is, betekent dit dan dat de provincie feitelijk geheel zelfstandig zonder inspraak en instemming van de gemeente en/of haar inwoners kan ingrijpen in de uitvoering van de OV-concessie in de gemeente Arnhem?
8. Zo u niet heeft ingestemd met het alternatieve voorstel, kan ik een kopie krijgen van de brief waarin het bezwaar van het college tegen dit voorstel is verwoord.

De provincie heeft inmiddels dit besluit naar de vervoerder gecommuniceerd. Daarmee lijkt een voldongen feit te zijn ontstaan.

9. Welke acties heeft u ondernomen om deze inperking van de dienstregeling alsnog niet door te laten gaan?
10. Zijn er tegen het besluit van de provincie nog beroep- en/of bezwaarprocedures mogelijk voor de gemeente en/of de inwoners van de betrokken wijken? Zo ja, bent u voornemens daar gebruik van te gaan maken?

De provincie gaat ervanuit dat Breng Flex als alternatief gebruikt kan worden indien er geen geregelde dienst is. Breng Flex is echter vaak duurder dan de reguliere OV-tarieven.

11. Heeft u met de provincie gesproken om met het doorvoeren van deze wijziging in lijn 9 de tarieven van Breng Flex op dezelfde wijze te berekenen als voor de bus, en wat zijn daarvan de resultaten?

Volgend jaar zullen er zeer waarschijnlijk weer voorstellen gedaan worden voor aanpassingen in de dienstregeling.

12. Hoe gaat u ervoor zorgen dat bij toekomstige wijzigingen wel overleg met de inwoners van de bij die wijzigingen betrokken wijken plaats vindt?
13. Bent u van plan c.q. bereid om de raad in de vaststelling van de reactie op komende wijzigingen te betrekken, bijvoorbeeld door middel van een raadsvoorstel voor het vaststellen van de reactie namens de gemeente Arnhem, zodat de reactie van het college naar de provincie het maximale gewicht krijgt dat we aan een reactie kunnen verbinden?

Gezien de korte termijn waarop deze wijzigingen in de dienstregeling doorgevoerd gaan worden verzoek ik u bovenstaande vragen met urgentie te behandelen, en deze indien mogelijk uiterlijk 3 weken voor ingang van de nieuwe dienstregeling te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Maarten Venhoek
D66