X

OPGESCHORT Groot Onderhoud in Bakenberg 24 MAART BEWONERSOVERLEG MÉT WETHOUDER

geplaatst op dinsdag 17 maart 2020 OPGESCHORT Groot Onderhoud in Bakenberg  24 MAART BEWONERSOVERLEG MÉT WETHOUDER


DIT OVERLEG IS, VANWEGE DE CORONA-SITUATIE, VOORLOPIG OPGESCHORT; ZODRA DIT WEER MOGELIJK IS PLANNEN WIJ EEN NIEUW OVERLEG.

Bewonersoverleg Groot onderhoud Bakenberg - wethouder gaat in op uitnodiging en sluit aan.

Op dinsdagavond 24 maart tussen 19.30-21.00 uur organiseert de Dorpsraad een bewonersoverleg over het Groot onderhoud van de Bakenberg.

Afgelopen dinsdag (3 maart) heeft de wethouder geantwoord op de vragen van onze brief van 20 februari jongstleden en aangegeven graag in een bewonersoverleg haar reactie toe te lichten.
Wij zijn uiteraard blij dat de wethouder zelf het besluit rondom het vervolg van het Groot Onderhoud aan de Bakenberg en de gang van zaken wil komen toelichten;
En zij kan deze avond ook aanschuiven.
De wethouder zal vast en zeker in kunnen gaan op enkele reacties en vragen waar er voor u onduidelijkheden blijven bestaan.
De definitieve agenda is in de maak en we stemmen de planning van de avond nog af met de uitvoerende ambtenaren en Wijkteam-Noord.
Naar een geschikte locatie in de wijk wordt nog gezocht.


Bart Loman, voorzitter a.i.

Dorpsraad Schaarsbergen


Februari 2020: Gemeente kondigt aan:


Plan Groot Onderhoud in Bakenberg zal niet worden voltooid; "geen geld voor over"

Op 27 januari jongstleden is aan het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen door een vertegenwoordiger van de Gemeente Arnhem
te kennen gegeven dat de bouwstenen 3+4 van het plan Groot Onderhoud/wateroverlast remmende maatregelen in de wijk Bakenberg van de kaart zijn.
"Er is geen financiële dekking, het heeft geen prioriteit voor de Gemeente en zal dit in de toekomst ook niet hebben."
Van het routeplan om samen op te trekken werd met geen woord meer gerept.
In eerste reactie hebben we gevraagd of Gemeente het een en ander zelf wilde komen uitleggen aan de bewoners.
We zijn uit elkaar gegaan met de belofte dat dit vóór de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 maart plaats zou vinden.
Ondertussen hebben we in de Dorpsraad en in overleg met oud-bestuursleden, de boel op een rijtje gezet.
Er ligt nu een brief met vragen bij de wethouder, inclusief uitnodiging voor een bewonersavond.


Een korte terugblik
Al een paar jaar staat het Groot Onderhoud van de wijk Bakenberg in Schaarsbergen voor de Gemeente op het programma.
Met de heftige wateroverlast van onder andere augustus 2014, is de Gemeente samen met Schaarsbergen een gezamenlijk traject aan gegaan om beide opgaven als één uit te voeren.

In 2017 is hier een aftrap voor gegeven met een straatmarkt in de Bakenberg waar onder toeziend oog van vele wijkbewoners, de Gemeente en de Dorpsraad met energie de gezamenlijke opgave aankondigden.
Na uitgebreid onderzoek en overleg heeft dit medio 2018 geresulteerd in het presenteren van een totaalplan, onderverdeeld in 4 zogenaamde bouwstenen. Er was consensus over de benodigde maatregelen zoals opgenomen in het totaalplan, dit waren de minimale ingrepen om de infrastructuur in de wijk duurzaam aan te pakken.
Echter er bleek op dat moment geen financiële dekking te zijn om het plan in een keer uit te voeren. Met de Gemeente is overeengekomen om 3e kwartaal 2019 tot uitvoering van bouwstenen 1+2 over te gaan.
In de tussentijd zouden de Gemeente en de wijk samen optrekken om de benodigde middelen alsnog beschikbaar te krijgen via Provincie, de Gemeenteraad, het Waterschap en andere wegen.

In januari 2019 heeft de wethouder Ruimtelijke Ordening namens de Gemeente een eerste versie van het zogenaamde spoorboekje voorgelegd aan de Dorpsraad.
Hierin worden de 4 bouwstenen en de route naar realisatie beschreven.
De Gemeente heeft telkenmale het belang van gezamenlijk optrekken bij het traject onderstreept en op het beschrijven hiervan aangedrongen bij de Dorpsraad. In september 2019 hadden we overeenstemming over een werkbare versie, inclusief planning.
Een werkgroep van Gemeente en wijkbewoners zou aan de hand van deze planning in samenwerking een advies over het vervolg van bouwstenen 3+4 en de financiële dekking hiervoor aan de Gemeenteraad presenteren.
De Gemeente moet het spoorboekje nu nog vaststellen.

Brief en uitnodiging aan de wethouder
Namens de Dorpsraad Schaarsbergen heb ik de wethouder Ruimtelijke Ordening 13 februari jongstleden een tweetal vragen over het traject groot onderhoud/wateroverlast remmende maatregelen in de wijk Bakenberg voorgelegd:

1.       Hoe zorgt de gemeente Arnhem voor uitvoering volgens plan, planning en de communicatie hiervan ?

2.       Op welke wijze wil de wethouder de gemaakte afspraak om gezamenlijk te zoeken naar aanvullende financiering concreet gaan nakomen ?

Behalve schriftelijk antwoord heb ik de wethouder gevraagd om op korte termijn een afspraak te maken om haar reactie toe te lichten op een bewonersavond in de wijk.
Tot op heden hebben we, behoudens een ontvangstbevestiging, nog geen antwoord van de wethouder mogen ontvangen.
Komende week zal de Dorpsraad desondanks een bewonersavond plannen.
We kunnen daar bovenstaande ontwikkelingen nader toelichten, maar horen vooral graag uw reactie, uw wens en eventuele actiebereidheid.

Bart Loman, voorzitter a.i.

Dorpsraad Schaarsbergen

Lees hier de brief aan de wethouder:

brief Dorpsraad Schaarsbergen 130220 BD.docx