X

Ontwerpbestemmingsplan Rijzenburg 2020 + m.e.r.-beoordelingsbesluit

geplaatst op zondag 10 mei 2020 Ontwerpbestemmingsplan Rijzenburg 2020 + m.e.r.-beoordelingsbesluitOntwerpbestemmingsplan Rijzenburg 2020 + m.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt

·         het ontwerpbestemmingsplan 'Rijzenburg 2020'  landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.951-0201;

·         M.e.r.-beoordelingsbesluit.

Plangebied
Het plangebied ligt aan de Koningsweg 17.
Ten noorden van het plangebied bevindt zich het natuurgebied Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Binnen het plangebied ligt het voormalige restaurant Rijzenburg met omliggende gronden en de gronden welke behoren tot de zuidelijke ingangspartij van Het Nationale Park de Hoge Veluwe.

Aanleiding en doel

Stichting het Nationaal Park De Hoge Veluwe wil op de locatie aan de Koningsweg 17 een woonzorgfunctie voor (dementerende) ouderen realiseren.
Ten behoeve van de zorglocatie wordt de bestaande bebouwing op de Rijzenburg uitgebreid met circa 500m2.
Dit is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Om dit plan uit te kunnen voeren moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.
In dit bestemmingsplan wordt de huidige woonfunctie gewijzigd naar maatschappelijk voor een zorgfunctie voor (dementerende) ouderen ten behoeve hiervan wordt bouwvlak vergroot. Het plangebied is gelegen in de 'Groene Ontwikkelingszone'.
Aan dit bestemmingsplan is daarom een plan voor verevening gekoppeld.
In het vereveningsplan worden op diverse manieren de kernkwaliteiten van het gebied versterkt.

Besluit geen milieueffectrapport op te stellen
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem heeft in zijn vergadering van 7 april 2020 besloten om, op basis van de uitgevoerde milieu-onderzoeken,  geen milieueffectrapport op te stellen voor bestemmingsplan Rijzenburg 2020.

Dit besluit ligt gelijktijdig met het hierboven vermelde ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Aangezien dit besluit op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht het karakter heeft van een voorbereidingshandeling staat hiertegen geen separaat bezwaar of beroep open.
Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan.


Waarom ter inzage tijdens corona-crisis ?

We vinden het belangrijk dat onze inspanningen voor de stad, ook in deze moeilijke tijden, zoveel mogelijk door kunnen blijven gaan.
Met de inzet van online communicatiemogelijkheden proberen we toch nog met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen en hen te informeren.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien ?
Een papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken op het stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53.
Het bestemmingsplan is met ingang van 20 april ook via het internet in te zien op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0202.947-0201


Toelichting op ontwerpbestemmingsplan ?

Heeft u naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan nog vragen, dan kan de gemeente het ontwerpbestemmingsplan telefonisch of via een videogesprek nader toelichten. Neem daarvoor contact op met Saskia Maessen: saskia.maessen@arnhem.nl.

Reageren op het plan ?

Tot 1 juni 2020 kunt u een zienswijze geven op het plan.
Dit kan door een e-mail te sturen naar saskia.maessen@arnhem.nl of een brief te sturen naar Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.Ontwerpbesluit hogere waarden geluidhinder

In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf heden ook een ontwerpbesluit hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage. De publicatie hiervoor is te vinden op:

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/arnhem.